“We ma­ken geen films over hui­di­ge trends”

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ne­ha Dhu­pia, die be­zig is met de pro­mo­ties van haar eerst­ko­men­de film Moh Maya Mo­ney, is en­thou­si­ast over de re­lea­se van de film. De film be­schrijft de hui­di­ge si­tu­a­tie van het land, hoe­wel het ver­haal een jaar ge­le­den ge­schre­ven werd. “Het is zeer re­le­vant voor de hui­di­ge tijd. Maar als we films ma­ken, hou­den wij de hui­di­ge trends niet in het ach­ter­hoofd. Wij den­ken al­tijd voor­uit, voor­al als het gaat om het schrij­ven van het ver­haal. We den­ken op zijn minst een jaar eer­der, wat er la­ter zal ge­beu­ren. Maar de­ze keer wis­ten wij dat on­ze re­gis­seur goed zou zijn in zijn voor­spe­lin­gen”, ver­tel­de Ne­ha gis­te­ren aan de me­dia.“De film is ge­ba­seerd op een echt­paar uit de mid­den­klas­se en cor­rup­tie. Het is een ver­haal over een man en vrouw die in Del­hi wo­nen, en hoe ze op ver­schil­len­de ma­nie­ren het slacht­of­fer wor­den van cor­rup­tie. Cor­rup­tie een heel ruim be­grip. Het be­perkt zich niet al­leen tot geld. Ik denk dat het een re­le­van­te film is in de hui­di­ge tijd” , zegt co-ster Ran­vir Sho­rey. Moh Maya Mo­ney is ge­re­gis­seerd en ge­schre­ven door Mu­nish Bhard­waj. De film staat uit­ge­stip­peld voor re­lea­se op 25 no­vem­ber. De stijl­vol­le ac­tri­ce ver­tel­de eer­der aan de me­dia: “Ik ben mo­men­teel be­zig met Moh Maya Mo­ney. Hij zal te­gen het ein­de van dit jaar uit­ko­men. Het is een on­af­han­ke­lijk, klein en in­te­res­san­te film, die ik met veel vreug­de doe.” Ne­ha werd voor het laatst ge­zien in Ungli van re­gis­seur Ka­ran Jo­har.

(me­dia247.co.uk / fo­to: 4.bp.blogspot.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.