Chris Rock wil pre­si­dent wor­den in 2020

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Twee da­gen na de ver­kie­zin­gen in de VS, heeft Chris Rock be­slo­ten dat hij bij de vol­gen­de ron­de ook een po­ging waagt. “Ik ga er­voor in 2020, wens me suc­ces” twit­ter­de de ko­miek. Aan­ge­zien Chris bij de tweet een fo­to plaatste van zijn film Head

uit 2003, waar­in zijn per­so­na­ge min of meer per on­ge­luk pre­si­dent wordt, is het niet he­le­maal dui­de­lijk of hij met de bood­schap ver­volg­plan­nen voor de film aan­kon­dig­de, een grap maak­te of mis­schien toch echt po­li­tie­ke as­pi­ra­ties heeft. Ook Ron Per­l­man ver­kon­dig­de in de ra­ce te zijn voor het Wit­te Huis. “Ik ge­bruik hier­bij mijn im­men­se Facebook-aan­hang om te ver­kon­di­gen dat ik me kan­di­daat stel als pre­si­dent van de Ver­e­nig­de Sta­ten, 2020”, al­dus de

grap­pend op het so­ci­al me­di­um. De twee ster­ren krij­gen con­cur­ren­tie uit Hol­ly­wood van Ka­nye West. Die kon­dig­de vo­rig jaar al aan zich kan­di­daat te stel­len in 2020. “Het gaat niet om mij, het gaat om nieu­we idee­ën”, zei de mu­zi­kant in zijn wat war­ri­ge speech op de MTV Vi­deo Mu­sic Awards. (De

Hell­boy-ac­teur

Of Sta­te

Telegraaf/fo­to: os­car.go.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.