Pe­tro­bras boekt gro­te ver­lie­zen

Times of Suriname - - ECONOMIE -

RIO DE JAN­EI­RO - Pe­tró leo Bra­si­lei­ro heeft in het der­de kwar­taal van 2016 een mil­jar­den­ver­lies ge­le­den, van­we­ge een­ma­li­ge las­ten. Dit meld­de het Bra­zi­li­aan­se staats­olie­be­drijf don­der­dag na­beurs.

Pe­tro­bras boek­te in het der­de kwar­taal een net­to­ver­lies van 16,46 Bra­zi­li­aan­se re­aal, of­wel 5,1 mil­jard dol­lar, ver­sus een net­to­ver­lies van 3,76 mil­jard re­aal in het der­de kwar­taal een jaar eer­der. Voor­af door Fac­tSet ge­raad­pleeg­de ana­lis­ten re­ken­den ech­ter op een net­to­winst van 1,52 mil­jard re­aal.

De te­leur­stel­len­de re­sul­ta­ten zijn het re­sul­taat van een af­waar­de­ring van 15,29 mil­jard re­aal bij de Up­stream en Down­stream-ac­ti­vi­tei­ten. Pe­tro­bras schreef de waar­de­rin­gen af op ba­sis van een ‘eva­lu­a­tie van pro­jec­ten in de por­te­feuil­le’, va­lu­ta-ef­fec­ten en een ‘her­zie­ning van een reeks ver­on­der­stel­lin­gen’, zo­als de prijs van Brent-olie en de wis­sel­koers op de lan­ge ter­mijn.

De ope­ra­ti­o­ne­le re­sul­ta­ten van het be­drijf wer­den te­vens ge­drukt door af­vloei­ings­re­ge­lin­gen voor per­so­neel en een re­ser­ve­ring van 1,2 mil­jard re­aal om rechts­za­ken te­gen het be­drijf af te wik­ke­len in ver­band met het cor­rup­tie­schan­daal. De kwes­tie kwam het be­drijf duur te staan. Bra­zi­lië’s groot­ste bouw­be­drij­ven wor­den be­schul­digd van kar­tel­vor­ming en heb­ben Pe­tro­bras ja­ren­lang te ho­ge re­ke­nin­gen voor­ge­legd in ruil voor hun dien­sten en be­taal­den smeer­geld aan voor­ma­li­ge lei­ding­ge­ven­den van het be­drijf voor gro­te con­trac­ten. De don­der­dag aan­ge­kon­dig­de af­waar­de­rin­gen bren­gen het to­taal aan af­schrij­vin­gen sinds 2014 op 117 mil­jard re­aal, of­wel liefst 37 mil­jard dol­lar.

In een ra­ce te­gen de klok pro­beert het staats­olie­be­drijf nu zijn schuld­po­si­tie te ver­min­de­ren van 122,65 mil­jard dol­lar ul­ti­mo sep­tem­ber 2016. De schuld­po­si­tie van Pe­tro­bras ligt bij­na drie keer zo hoog als bij het Ame­ri­kaan­se Exxon Mo­bil, met het ver­schil dat de Ame­ri­kaan­se con­cur­rent een om­zet heeft die bij­na drie keer zo hoog is als de om­zet van Pe­tro­bras.

Om een af­lo­pen­de schuld van bij­na 50 mil­jard dol­lar in 2019 af te kun­nen be­ta­len staat Pe­tro­bras voor de uitdaging be­zit­tin­gen te ver­ko­pen en in­ves­te­rin­gen te an­nu­le­ren, zon­der de pro­duc­tie te veel on­der druk te zet­ten. In de eer­ste ne­gen maan­den van 2016 ver­laag­de het be­drijf zijn in­ves­te­rings­uit­ga­ven op jaar­ba­sis met 26 pro­cent tot 41,29 re­aal.

De om­zet van het be­drijf daal­de in het der­de kwar­taal 14 pro­cent tot 70,44 mil­jard re­aal. Het be­drijfs­re­sul­taat (Ebit­da) kel­der­de 39 pro­cent tot 21,6 mil­jard re­aal. (Beurs­dui­vel/fo­to: bid­nes­setc.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.