Helft meer be­stel­lin­gen bij

Times of Suriname - - ECONOMIE -

AMSTERDAM - Ta­kea­way. com heeft in het der­de kwar­taal 45 pro­cent meer be­stel­lin­gen bin­nen­ge­kre­gen. Het moe­der­be­drijf van thuis­be­zorgd.nl en een aan­tal maal­tijd­be­stel­si­tes in an­de­re lan­den zegt op koers te lig­gen voor zijn eer­der af­ge­ge­ven doe­len voor de mid­del­lan­ge­ter­mijn.

In zijn pros­pec­tus gaf het op 30 sep­tem­ber naar de beurs ge­brach­te be­drijf aan dat de or­ders op jaar­ba­sis mi­ni­maal met 25 pro­cent zul­len groei­en. Van­af vol­gend jaar moet de om­zet­groei daar­bij de or­der­groei over­tref­fen. Ver­der mikt de on­der­ne­ming op een po­si­tief re­sul­taat voor be­las­tin­gen en af­schrij­vin­gen (ebit­da) in Duits­land en als ge­heel. Ook moet de ebit­da-mar­ge in Ne­der­land ver­der ver­be­te­ren. In Duits­land, waar Ta­kea­way. com in een for­se con­cur­ren­tie­strijd is ver­wik­keld, steeg het aan­tal or­ders op jaar­ba­sis met 47 pro­cent. Cij­fers over het markt­aan­deel gaf het be­drijf niet. In Ne­der­land werd 30 pro­cent meer be­steld. De over­na­me van Just Eat Be­ne­lux heeft daar nog niet sig­ni­fi­cant aan bij­ge­dra­gen, maar de ver­wach­ting is dat dat van­af het vier­de kwar­taal wel ge­beurt. Cij­fers over om­zet en winst gaf de on­der­ne­ming niet. (De Telegraaf/ fo­to: myAp­pWiz.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.