Duit­sers in­ves­te­ren flink in vei­lig­heid

Times of Suriname - - BUITENLAND -

DUITS­LAND - Duits­land in­ves­teert de ko­men­de vier jaar 876 mil­joen eu­ro in zijn vei­lig­heid. Bij­na de helft van dat bud­get gaat op aan een ei­gen sa­tel­liet voor de vei­lig­heids­dienst BND, die ruim 400 mil­joen kost.

Di­ver­se me­dia schrij­ven gis­te­ren dat er 4300 ba­nen in de vei­lig­heids­sec­tor bij­ko­men. Met na­me de fe­de­ra­le Bun­des­po­li­zei kan re­ke­nen op flink meer steun. De druk door de mi­gra­tie­cri­sis en de drei­gen­de ter­reur le­vert de po­li­tie ko­mend jaar 1970 nieu­we ba­nen op. Dat moe­ten er uit­ein­de­lijk 3250 wor­den. Het Bun­des­kri­mi­na­lamt, de fe­de­ra­le re­cher­che, kan in 2017 in to­taal 820 nieu­we werk­ne­mers aan­ne­men. De spi­o­na­ge­sa­tel­liet voor de BND is ech­ter het groot­ste pro­ject. De sa­tel­liet zal wor­den ont­wik­keld met hulp van het le­ger en het Duit­se in­sti­tuut voor lucht- en ruim­te­vaart. De vei­lig­heids­dienst was voor sa­tel­liet­beel­den tot dus­ver­re af­han­ke­lijk van col­le­ga-dien­sten, on­der meer in de Ver­e­nig­de Sta­ten. De mi­nis­te­ries van Bui­ten­land­se Za­ken en Ont­wik­ke­lings­sa­men­wer­king krij­gen even­eens flink meer geld. Zo kan Bui­ten­land­se Za­ken de ko­men­de ja­ren een greep doen uit een fonds van 1,2 mil­jard eu­ro voor de op­vang van vluch­te­lin­gen uit Sy­rië. Het gaat met na­me om men­sen die naar de buur­lan­den zijn ge­vlucht. Ont­wik­ke­lings­sa­men­wer­king krijgt on­ge­veer een half mil­jard ex­tra, even­eens be­doeld om de ge­vol­gen van de bur­ger­oor­log in Sy­rië op te van­gen. Duits­land wil ver­der de oor­za­ken van de vlucht van men­sen uit Afri­ka be­strij­den, zo­als ge­weld en slech­te eco­no­mi­sche om­stan­dig­he­den.

(De Telegraaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.