Cam­pag­ne­lei­der Clin­ton geeft FBI-baas schuld van ne­der­laag

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - Top­ad­vi­seurs van Hil­la­ry Clin­ton zeg­gen dat het de schuld is van FBI­di­rec­teur James Co­mey en de me­dia dat Clin­ton dins­dag de ver­kie­zin­gen ver­loor. Dat meldt de Ame­ri­kaan­se par­le­men­tai­re krant The Hill. Clin­tons cam­pag­ne­voor­zit­ter John Po­de­sta was don­der­dag niet mals voor de FBI-baas. “Wij den­ken dat Co­mey de ke­rel is die ons mo­ge­lijk de ver­kie­zin­gen heeft ge­kost.” In een con­fe­ren­ce te­le­foon­ge­sprek met en­ke­le Clin­ton­aan­han­gers don­der­dag zocht hij sa­men met di­rec­teur com­mu­ni­ca­tie Jen­ni­fer Pal­mie­ri en an­de­re ad­vi­seurs naar mo­ge­lij­ke re­de­nen van de ne­der­laag.

Ver­schil­len­de vin­gers we­zen in de rich­ting van Co­mey. Het was hij die slechts een week voor de ver­kie­zin­gen aan­kon­dig­de een nieuw on­der­zoek te star­ten naar 650.000 be­rich­ten af­kom­stig van Clin­tons pri­vé­mail. Vol­gens Po­de­sta en de ad­vi­seur zorg­de de aan­kon­di­ging van Co­mey er­voor dat min­der De­mo­cra­ten dins­dag gin­gen stem­men. “We za­gen hoe de op­komst daal­de en we het min­der goed de­den dan we had­den ver­wacht”, al­dus de ad­vi­seur die ano­niem wenst te blij­ven.

Ook de me­dia krij­gen er­van langs. “De me­dia be­richt­ten al­tijd over haar als de per­soon die pre­si­dent zou wor­den”, al­dus Po­de­sta. “Ze pro­beer­den haar daar­om voor de ver­kie­zin­gen on­der­uit te ha­len. Maar over Trump werd be­richt als ie­mand die voor ver­maak zorg­de.”

(HLN)

Vol­gens en­ke­le Clin­ton-ad­vi­seurs is het de schuld van FBI-baas James Co­mey dat Clin­ton uit­ein­de­lijk de ver­kie­zin­gen ver­loor. (Stu­dio D)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.