Isla­mi­ti­sche Staat exe­cu­teer­de tien­tal­len men­sen bij Mo­sul

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - Ter­reur­or­ga­ni­sa­tie Isla­mi­ti­sche Staat heeft bij de Ira­ke­se stad Mo­sul de­ze week veel meer men­sen geexe­cu­teerd dan tot nu toe werd aan­ge­no­men, mel­den de Ver­e­nig­de Na­ties.

Vol­gens de men­sen­rech­ten­or­ga­ni­sa­tie van de VN is het mas­sa­graf dat de­ze week werd ont­dekt bij Ham­mam al-Alil slechts één van de lo­ca­ties waar IS lichamen van slacht­of­fers heeft ge­dumpt. Een woord­voer­der zegt dat één man is ge­dood om­dat hij zijn mo­bie­le te­le­foon ge­bruik­te. De an­de­re slacht­of­fers wer­den door IS ver­dacht van het lek­ken van in­for­ma­tie, ver­raad of col­la­bo­ra­tie. Ook maakt de VN mel­ding van lichamen van slacht­of­fers die zijn op­ge­han­gen aan elek­tri­ci­teits­pa­len.

De VN meldt dat ont­voer­de vrou­wen door IS zijn ver­deeld on­der IS-strij­ders. Jon­gens wor­den in de stra­ten van de stad ge­bruikt als men­se­lijk schild om te voor­ko­men dat het le­ger de stad aan­valt. Daar­naast zou­den in hui­zen van in­wo­ners van Mo­sul voor­ra­den met am­mo­ni­ak en zwa­vel wor­den op­ge­sla­gen, die kun­nen wor­den ge­bruikt als che­mi­sche wa­pens. De men­sen­rech­ten­or­ga­ni­sa­tie ba­seert zich op oog­ge­tui­gen­ver­sla­gen van men­sen in Mo­sul. Eén ge­tui­ge zou heb­ben ge­daan als­of hij dood was ter­wijl tien­tal­len men­sen door IS-strij­ders wer­den ge­dood. Sinds het Ira­ke­se le­ger de­len van Mo­sul op IS heeft her­o­verd komt meer naar bui­ten over de gru­wel­da­den van IS. Maan­dag wer­den in een mas­sa­graf ze­ker hon­derd ont­hoof­de lichamen ont­dekt. Het Ira­ke­se le­ger start­te half ok­to­ber een of­fen­sief om de stad te­rug in han­den te krij­gen. Mo­sul is de laat­ste gro­te stad die nog in han­den is van de ter­reur­groep.

(NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.