Spaans me­mes­ver­bod leidt tot golf aan in­ter­net­grap­pen

Times of Suriname - - BUITENLAND -

SPAN­JE - De Volks­par­tij (Par­ti­do Po­pu­lar) in Span­je wil een ver­bod in­voe­ren op in­ter­net­me­mes. De nieu­we wet, voor­ge­steld door de mi­nis­ter-pre­si­dent, zou plaat­jes die ten kos­te gaan van an­de­ren moe­ten ban­nen. Het in­ter­net re­a­geert op de eni­ge ma­nier dat het kent: met spot­ten­de me­mes.

Een in­ter­net­me­me is een term die ge­bruikt wordt om een con­cept te be­schrij­ven dat zich via het in­ter­net van per­soon tot per­soon ver­spreidt. In­ter­net­me­mes zijn grof­weg te ver­de­len in ca­te­go­rie­ën. Een me­me kan zich ver­sprei­den in de vorm van een fo­to, vi­deo- of au­dio­be­stand, ge­rucht of ci­taat, via elk in­ter­net­ka­naal dat vrij­wil­lig de­len toe­laat.

Het con­tro­ver­si­ë­le voor­stel om lu­die­ke plaat­jes op in­ter­net te ver­bie­den, werd de mi­nis­ter-pre­si­dent niet in dank af­ge­no­men. Slechts en­ke­le mo­men­ten na­dat het voor­stel open­baar werd, do­ken tal­lo­ze be­werk­te fo­to’s op, die de mi­nis­ter-pre­si­dent en zijn par­tij be­la­che­lijk maak­ten. Ze wer­den ver­ge­zeld met de hashtag #SinMe­mes­NoHayDe­mo­cra­cia (zon­der me­mes is er geen de­mo­cra­tie). De wet wordt door de­mon­stra­ten een in­per­king van de vrij­heid van me­nings­ui­ting ge­noemd. Het is nog niet ze­ker of de wet door het con­gres zal wor­den goed­ge­keurd. (AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.