Ab­de­slam haal­de aan­slag­ple­gers Pa­rijs en Brus­sel op

Times of Suriname - - BUITENLAND -

BELGIE - Ter­reur­ver­dach­te Sa­lah Ab­de­slam heeft vol­gens de Bel­gi­sche om­roep VTM een gro­te­re rol ge­speeld dan ge­dacht bij de aan­sla­gen in Pa­rijs. Ook zou hij een rol heb­ben ge­speeld bij die in Brus­sel.

Ab­de­slam zou zelf ze­ker tien ter­ro­ris­ten met een huur­au­to heb­ben op­ge­haald uit Grie­ken­land, Honga­rije en Duits­land en naar Bel­gië heb­ben ge­bracht. De tien of meer fi­gu­ren kwa­men uit het ge­bied van Isla­mi­ti­sche Staat in Sy­rië en gin­gen in een stroom vluch­te­lin­gen naar Eu­ro­pa. Zes van Ab­de­slams pas­sa­giers zou­den heb­ben deel­ge­no­men aan de bloe­di­ge aan­sla­gen in Pa­rijs een jaar ge­le­den. Vier an­de­ren zou­den da­ders zijn ge­weest van de aan­sla­gen in Brus­sel op 22 maart.

De Frans­man Ab­de­slam werd in maart in Brus­sel op­ge­pakt en aan Frank­rijk uit­ge­le­verd. Hij wordt be­schouwd als de eni­ge over­le­ven­de ter­ro­rist van de groep die de aan­la­gen in Pa­rijs op 13 no­vem­ber 2015 pleeg­den. Het ver­band tus­sen de aan­sla­gen in Pa­rijs en Brus­sel is nog on­dui­de­lijk. Ab­de­slam zit vast in de buurt van Pa­rijs, na­dat Bel­gië hem aan Frank­rijk uit­le­ver­de.

(ANP/NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.