Voor­lo­pig nog grens­con­tro­les vijf Eu­ro­pe­se lan­den

Times of Suriname - - BUITENLAND -

BELGIE - De EU-lid­sta­ten vin­den het goed dat Oos­ten­rijk, Duits­land, De­n­e­mar­ken, Zwe­den en Noor­we­gen nog drie maan­den de con­tro­les van hun bin­nen­gren­zen voort­zet­ten.

Een voor­stel van de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie om de in­per­king van het vrije per­so­nen­ver­keer in de Schen­gen­zo­ne nog even toe te staan, werd gis­te­ren in Brus­sel goed­ge­keurd.

“De be­doe­ling is wel om zo snel mo­ge­lijk te­rug te ke­ren naar de ge­wo­ne si­tu­a­tie”, zei de Slo­waak­se mi­nis­ter Ro­bert Ka­liňák van Bin­nen­land­se Za­ken. Slo­wa­kije is tij­de­lijk EU-voor­zit­ter. “De­ze ver­len­ging geldt maar voor drie maan­den.”

De vijf lan­den kre­gen in mei toe­stem­ming om zes maan­den ge­rich­te en be­perk­te grens­con­tro­les uit te voe­ren van­we­ge de mi­gran­ten­stro­men. Het slui­ten van de bin­nen­gren­zen had niet al­leen ge­vol­gen voor per­so­nen. Ook ver­voer­ders on­der­von­den hin­der van aan­vul­len­de con­tro­les. De Schen­gen­zo­ne be­staat uit 22 EU-lan­den plus IJs­land, Noor­we­gen, Zwit­ser­land en Liech­ten­stein. De grens­con­tro­les in Frank­rijk blij­ven in ver­band met de ter­reurdrei­ging tot eind ja­nu­a­ri.

(NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.