Tal van ra­cis­ti­sche mis­drij­ven ge­meld in VS

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - Sinds de ver­kie­zing van Do­nald Trump tot pre­si­dent zijn in Ame­ri­kaan­se me­dia en op so­ci­a­le me­dia al veel ver­ha­len ver­sche­nen van ra­cis­ti­sche in­ci­den­ten. Som­mi­ge ver­ha­len op so­ci­a­le me­dia zijn moei­lijk te ve­ri­fi­ë­ren, maar er wor­den ook fo­to’s ge­post als be­wijs. Een film­pje op Twit­ter toont bij­voor­beeld hoe op de ruit van een au­to ‘F. y., n.’ staat ge­schre­ven.

In een uni­ver­si­teit in New York schreef ie­mand op de deur van een isla­mi­ti­sche ge­beds­ruim­te “Trump!”. Dat meldt CNN. Scho­lie­ren uit on­der meer Min­ne­so­ta plaat­sten fo­to’s van wc-deu­ren met daar­op tek­sten als “Al­leen voor blan­ken” en “Ga te­rug naar Afri­ka”. Een isla­mi­ti­sche stu­den­te in San Diego werd op weg naar haar au­to las­tig­ge­val­len door twee man­nen die Trump bij naam noem­den.

“Ze had­den het op haar ge­munt van­we­ge haar is­la­mi­tisch ge­loof. Ze droeg tra­di­ti­o­ne­le kle­ding en een hij­ab”, zei de di­rec­teur van de San Diego Sta­te Uni­ver­si­ty, El­li­ot Hirsh­man. De man­nen gre­pen haar tas en haal­den haar au­to­sleu­tels er­uit. Ze gin­gen er uit­ein­de­lijk met haar wa­gen van­door.

Ook in North Caro­li­na werd ra­cis­ti­sche graf­fi­ti aan­ge­trof­fen op een muur. “Zwar­te le­vens doen er niet toe en het­zelf­de geldt voor jul­lie stem”, stond in Dur­ham ge­schre­ven. In Phi­l­a­delp­hia ston­den op een ruit in een win­kel­straat de woor­den “Sieg Heil 2016” en “Trump”. De let­ter T was ver­van­gen door een ha­ken­kruis. Ou­ders van kin­de­ren op een school in Sou­t­hern Le­high, in de staat Pen­n­syl­vania, kre­gen een brief van de di­rec­teur waar­in een aan­tal in­ci­den­ten wor­den be­schre­ven. Scho­lie­ren die ‘nik­ker’ in de gan­gen roe­pen, zwar­te scho­lie­ren die voor ‘ka­toen­pluk­kers’ wor­den uit­ge­maakt, wc-deu­ren met ha­ken­krui­zen en scho­lie­ren die de Hit­ler­groet bren­gen en “Heil Hit­ler” roe­pen.

Het bleef niet en­kel bij ra­cis­me. Een ho­mo­sek­su­eel stel in North Caro­li­na tot slot vond een brief op hun au­to. “Kan niet wach­ten tot jul­lie ‘hu­we­lijk’ wordt ver­nie­tigd door een ech­te pre­si­dent. Ho­mo­fa­mi­lies = brand in de hel. Trump 2016.”

(HLN)

Na­zi-ach­ti­ge graf­fi­ti in Wells­vil­le, New York. (The Je­wish Week)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.