IS dic­teert zelfs welk on­der­goed je moet dra­gen

Times of Suriname - - BUITENLAND -

IRAK - Ira­ke­se troe­pen heb­ben na­bij Mo­sul een pos­ter ge­von­den waar­op de ver­plich­te on­der­goed­dracht te zien is die geldt on­der het re­gime van Isla­mi­ti­sche Staat. Wes­ters on­der­goed is ver­bo­den, het moet lang zijn en los zit­ten. De pos­ter is een voor­beeld van het to­ta­li­tai­re re­gime van IS.

Man­nen en vrou­wen die on­der het re­gime van Isla­mi­ti­sche Staat le­ven, moe­ten strik­te re­gels vol­gen. Niet al­leen moe­ten ze hun hoofd en haar be­dek­ken, ze mo­gen ook niet ro­ken, geen mu­ziek ma­ken, niet spor­ten en ze moe­ten los­zit­ten­de kle­ding dra­gen. De ter­ro­ris­ti­sche or­ga­ni­sa­tie be­paalt zelfs wat voor on­der­goed ze dra­gen.

Boxers en slips mo­gen niet. Dit wordt aan­ge­ge­ven door een groot rood kruis. Het li­chaam moet van de na­vel tot de knie be­dekt zijn. Waar­om is het zo be­lang­rijk wat voor on­der­goed ge­dra­gen wordt? “Al­les wat de ge­woon­te van de pro­feet Mo­ham­med was, geldt voor het le­ven nu”, zegt Ara­bist Fred Leem­huis. “Vol­gens de Ko­ran droeg de pro­feet los­zit­tend on­der­goed, dus moe­ten man­nen dat nu ook doen.”

De mees­te mos­lims, in het wes­ten en het Mid­denOos­ten, dra­gen mo­dern on­der­goed. Maar de fun­da­men­ta­lis­ti­sche Is­lam is to­ta­li­tair. “Ge­slo­ten or­ga­ni­sa­ties zo­als de Isla­mi­ti­sche Is­lam zet­ten zich af te­gen de bui­ten­we­reld. Dit doen ze om zich­zelf af te zon­de­ren van an­de­ren. Het ver­sterkt de on­der­lin­ge band. Man­nen heb­ben baar­den en vrou­wen moe­ten zich vol­le­dig be­dek­ken. Zo zijn ze di­rect her­ken­baar. Het is voor IS niet al­leen een ma­nier om een band te cre­ë­ren, maar ook om con­tro­le uit te oe­fe­nen over de bur­gers in hun ge­bied.”

Wat vrou­wen on­der hun kle­ding dra­gen, weet hij niet pre­cies. “Ze­ker is dat het be­schei­den moet zijn. Zo dra­gen ze in ie­der ge­val een lan­ge broek on­der hun ge­waad. Als het maar zo min mo­ge­lijk mo­dern is. Al­les aan ze is ou­der­wets, be­hal­ve hun wa­pens.”

(AD)

De pos­ter is een voor­beeld van het to­ta­li­tai­re re­gime van IS. (CNN.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.