Gu­ant­a­na­mo slui­ten nog steeds pri­o­ri­teit

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - De mi­li­tai­re ge­van­ge­nis van Gu­ant­a­na­mo Bay slui­ten blijft een pri­o­ri­teit voor de Ame­ri­kaan­se mi­nis­ter van De­fen­sie Ash­t­on Car­ter. Dat heeft de woord­voer­der van het Pen­ta­gon Pe­ter Cook ge­zegd.

Cook be­na­drukt wel dat de tijd dringt. “Zo­als jul­lie we­ten komt er een ver­an­de­ring in het lei­der­schap”, zei hij. “We heb­ben een ver­kie­zing ge­had, de tijd is be­perkt, maar de mi­nis­ter van De­fen­sie is ui­ter­aard be­reid om de­ze dis­cus­sie te voe­ren met de le­den van het Con­gres die hier­in een be­lang­rij­ke rol spe­len”, al­dus Cook. Pre­si­dent Barack Oba­ma, die van de slui­ting van de ge­van­ge­nis op Cu­ba acht jaar ge­le­den een van zijn groot­ste strijd­pun­ten maak­te, stel­de in fe­bru­a­ri een nieuw plan voor om het kamp te slui­ten.

Het Con­gres, waar de Re­pu­bli­kei­nen in bei­de ka­mers in de meer­der­heid zijn, heb­ben el­ke in­span­ning om de over­ge­ble­ven ge­van­ge­nen over te bren­gen naar de Ver­e­nig­de Sta­ten ech­ter te­gen­ge­hou­den. Oba­ma is daar­om op zoek ge­gaan naar lan­den die de ge­van­ge­nen wil­len op­van­gen, en heeft zo al tien­tal­len ge­de­ti­neer­den kun­nen weg­ha­len uit Cu­ba. Er be­vin­den zich mo­men­teel nog 60 ge­van­ge­nen in de ge­van­ge­nis op Gu­ant­a­na­mo Bay. Voor twin­tig van hen werd al de toe­stem­ming ge­ge­ven om hen vrij te la­ten. De over­blij­ven­de ge­van­ge­nen zul­len in de ge­van­ge­nis blij­ven, aan­ge­zien ze vol­gens de Ame­ri­kaan­se over­heid te ge­vaar­lijk zijn om ze vrij te la­ten rond­lo­pen. In 2003 za­ten er nog 680 ge­van­ge­nen vast in het kamp op de mi­li­tai­re ba­sis van Gu­antá­na­mo Bay op Cu­ba.

Het is the­o­re­tisch ge­zien nog mo­ge­lijk voor Oba­ma om het Con­gres in zijn laat­ste we­ken als pre­si­dent te over­roe­pen en de laat­ste ge­van­ge­nen over te bren­gen naar Ame­ri­kaan­se pe­ni­ten­ti­ai­re in­stel­lin­gen. Zijn op­vol­ger Do­nald Trump liet tij­dens zijn cam­pag­ne ech­ter al we­ten dat hij Gu­ant­a­na­mo niet zal slui­ten. (HLN)

De­mon­stran­ten in een oran­je pak, pro­tes­teer­den te­gen de Ame­ri­kaan­se ge­van­ge­nen in Gu­ant­a­na­mo Bay. (NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.