78 mil­joen eu­ro EU-nood­hulp voor Zuid-Soe­dan

Times of Suriname - - BUITENLAND -

BELGIE - De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie trekt 78 mil­joen eu­ro uit voor nood­hulp aan de slacht­of­fers van de cri­sis in Zuid-Soe­dan. Door het po­li­tie­ke, ge­weld­da­di­ge con­flict en de in­ge­stor­te eco­no­mie zijn de af­ge­lo­pen ja­ren hon­derd­dui­zen­den bur­gers naar buur­lan­den ge­vlucht. De EUsteun zal wor­den ge­bruikt in Zuid-Soe­dan zelf en in an­de­re lan­den in de re­gio die ge­bukt gaan on­der de vluch­te­lin­gen­stro­men, zo­als Oe­gan­da. EU-com­mis­sa­ris Chris­tos Sty­li­a­nides (Hu­ma­ni­tai­re Hulp en Cri­sis­be­heer­sing) riep van­uit een vluch­te­lin­gen­kamp in Oe­gan­da op om de hulp­or­ga­ni­sa­ties hun le­vens­red­den­de werk te la­ten doen. “Treu­rig ge­noeg wor­den de­ze or­ga­ni­sa­ties re­gel­ma­tig in Zuid-Soe­dan aan­ge­val­len.”

(De Telegraaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.