Man ver­breekt we­reld­re­cord vo­gel­soor­ten spot­ten in een jaar

Times of Suriname - - PANORAMA -

De Ne­der­lan­der Ar­jan Dwars­huis heeft het we­reld­re­cord ‘bir­ding’ ver­bro­ken. De vo­ge­laar zag bin­nen een jaar tijd meer dan 6.119 ver­schil­len­de vo­gel­soor­ten en ver­breekt daar­mee het re­cord van de Ame­ri­kaan Noah Stry­c­ker. Dwars­huis ver­brak het re­cord in Costa Ri­ca, waar hij nog steeds ver­blijft. Het gaat niet om een of­fi­ci­eel we­reld­re­cord, maar wel om een re­cord “dat bin­nen de vo­gel­we­reld hoog aan­ge­schre­ven staat”, al­dus een woord­voer­der van ob­ser­va­ti­on.org. Dwars­huis be­gon op 1 ja­nu­a­ri 2016 met zijn re­cord­po­ging en op 10 no­vem­ber ver­brak hij het re­cord. In to­taal leg­de hij 6.132 vo­gel­soor­ten vast en hij heeft nog tot 1 ja­nu­a­ri om het nieu­we re­cord aan te scher­pen. Vol­gens de woord­voer­der zijn er grof­weg 10.000 soor­ten we­reld­wijd en is de pres­ta­tie van Dwars­huis erg knap. De vo­ge­laar zou het re­cord dan­ken aan zijn tac­tiek en goe­de voor­be­rei­ding. Dwars­huis heeft twee jaar ge­spen­deerd om on­der an­de­re lokale con­tac­ten te leg­gen voor­dat hij aan zijn ‘big year’, de term die wordt ge­bruikt bin­nen de vo­gel­we­reld, be­gon. Dwars­huis bracht veel tijd door in lan­den als Ve­ne­zu­e­la, Co­lom­bia, Pa­na­ma en Costa Ri­ca, waar veel vo­gel­soor­ten le­ven. Er wor­den twee lijs­ten met vo­gel­soor­ten ge­han­teerd. De één is uit­ge­brei­der om­dat op de­ze lijst som­mi­ge on­der­soor­ten wel wor­den er­kend als ei­gen soor­ten. In bei­de ge­val­len is Dwars­huis re­cord­hou­der.

(NU.NL/fo­to: ci­ti­ne­ra­ry.net) An­ne Jac­que­li­ne Hat­ha­way (Brook­lyn, New York, 12 no­vem­ber 1982) is een Ame­ri­kaan­se ac­tri­ce. Ze won in 2013 een Os­car voor haar bij­rol in Les Mi­sé­ra­bles, na­dat ze in 2009 al eens voor de­ze prijs was ge­no­mi­neerd voor haar hoofd­rol in Ra­chel Get­ting Mar­ried. Hat­ha­way won daar­naast meer dan 65 an­de­re ac­teer­prij­zen, waar­on­der een Gol­den Glo­be en een BAFTA Award voor Les Mi­sé­ra­bles, en een Em­my Award voor het in­spre­ken van de stem van Prin­cess Pe­ne­lo­pe in een af­le­ve­ring van The Simpsons. Hat­ha­way speel­de haar eer­ste film­rol in het luch­ti­ge The Prin­cess Di­a­ries, waar­in ze een tie­ner ver­tolkt die op een dag ont­dekt dat ze een prin­ses is. Tus­sen 2004 en 2008 had Hat­ha­way een re­la­tie met de Ita­li­aan­se za­ken­man Raf­fael­lo Fol­lieri. Ze trouw­de in 2012 met ac­teur Adam Shul­man, met wie ze zich in 2008 een re­la­tie kreeg. Het stel heeft een zoon (2016). (fo­to: ce­leb.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.