Vijf­ling werkt in zelf­de res­tau­rant

Times of Suriname - - PANORAMA -

Als de baas ‘Cur­tis hier ko­men!’ roept, be­staat de kans dat er vijf me­de­wer­kers te­ge­lijk op zijn op­roep re­a­ge­ren. Het zijn de 18-ja­ri­ge broers en zus­sen met de ach­ter­naam Cur­tis, die een vijf­ling zijn en al­le­maal bij het­zelf­de res­tau­rant wer­ken.

Hun moe­der noem­de het res­tau­rant al McCur­tis. Leith, Lo­gan and Lu­cas Cur­tis wer­ken in de keu­ken, Lau­ren Cur­tis neemt be­stel­lin­gen op en Lind­sey Cur­tis is de gast­vrouw van de McDo­nald’s in de plaats Pot­ter­vil­le in de Ame­ri­kaan­se staat Mi­chi­gan. Vier broers en zus­sen heb­ben hun baan te dan­ken aan broer Lu­cas die al een jaar in het res­tau­rant werk­te. Zijn baas vroeg of hij nog jon­ge men­sen ken­de die op zoek wa­ren naar werk in het res­tau­rant, waar­op hij ant­woord­de: “Ja ik ken nog wel vier 18-ja­ri­gen, mijn broers en zus­sen.’’ De baas re­a­geer­de stom­ver­baasd, maar met­een ook en­thou­si­ast. Het valt de klan­ten niet met­een op dat de Cur­tis­sen een vijf­ling vor­men, ze zijn ver­re van iden­tiek aan el­kaar. Op som­mi­ge mo­men­ten, zo­als op zon­dag, vor­men ze meer dan de helft van het per­so­neel van het res­tau­rant. Ma­na­ger Re­nee Dra­ves is in ie­der ge­val dol­blij met het vijf­tal: “De­ze vijf zijn de uit­vin­ders van het be­grip team­work. Als ik een gat in het dienst­roos­ter heb, dan hoef ik meest­al maar een num­mer te bel­len. Bij de fa­mi­lie Cur­tis is al­tijd wel ie­mand thuis die een dienst wil in­vul­len.’’ De vijf zit­ten ook nog eens op de­zelf­de school en in de­zelf­de klas, maar dat heeft vol­gens hun va­der (zelf de helft van een twee­ling) nog nooit tot prak­ti­sche pro­ble­men ge­leid. (RTL­nieuws.com/fo­to: ti­me­dot­com.fi­les.word­press.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.