Toe­rist vergaapt zich aan op­blaas­ba­re 13-po­ti­ge slurpslak

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een toe­rist heeft af­ge­lo­pen week een op­mer­ke­lijk zee­schep­sel ge­filmd tij­dens een duik­ses­sie voor de kust van Ba­li. Voor zijn camera wag­gel­de een der­tien­po­ti­ge zee­slak al slur­pend en wel over de zee­bo­dem. Op­mer­ke­lijk de­tail: de slak heeft een op­blaas­baar hoofd.

De zee­slak Me­li­be Vi­ri­dis is een slak­ken­soort die on­der meer voor­komt in de Ro­de Zee en voor de kust van Mo­zam­bi­que en In­do­ne­sië. Het dier eet door zijn kop en zijn mond ‘op te bla­zen’ en zo klei­ne zee­dier­tjes en al­gen te eten van de zee­bo­dem. Hij kan zo’n 14 cen­ti­me­ter lang wor­den en is ge­ze­gend met wel­ge­teld 13 po­ten. Op zijn bek zit­ten klei­ne haar­tjes. Wan­neer de haar­tjes in aan­ra­king ko­men met een prooi sluit de bek en krimpt de kop weer. Het dier heeft zeer be­perkt zicht, dus is voor­al af­han­ke­lijk van zijn tast­ver­mo­gen. Zwem­men kan hij op al­ler­lei ma­nie­ren, op zijn kop, van links naar rechts en van voor naar ach­ter. De vi­deo, die op YouTu­be bij­na 90.000 keer is be­ke­ken, baart veel op­zien. Veel men­sen vin­den de zee­slak net een bui­ten­aards we­zen. Zee­slak­ken zijn er in al­le soor­ten en ma­ten. In to­taal zijn er wel 3000 ver­schil­len­de soor­ten vast­ge­legd. De die­ren le­ven voor­al in tro­pi­sche wa­te­ren, maar ook in de Noord­zee zijn zee­slak­ken te vin­den. De al­ler­groot­ste zee­slak ter we­reld is de zwar­te zee­haas, ook wel be­kend als Aply­sia Vac­ca­ria. Het dier kan zo’n 40 cen­ti­me­ter lang wor­den en leeft voor de west­kust van de Ver­e­nig­de Sta­ten. (AD.NL/fo­to: i.dai­ly­mail.co.uk)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.