Wa­gen rijdt Brus­sel­se me­tro in

Times of Suriname - - PANORAMA -

Voor de twee­de keer dit jaar heeft een wa­gen zich vast ge­re­den in de Brus­sel­se me­tro. Gis­te­ren volg­de een vrouw de tram­rails en reed ze de me­tro­tun­nel van het sta­ti­on Le­mon­nier in. Het tram­ver­keer op de lij­nen 3 en 4 was en­ke­le mi­nu­ten on­der­bro­ken. In fe­bru­a­ri van dit jaar reed een Ran­ge Ro­ver het sta­ti­on Hal­le­poort bin­nen.

De vrouw was de tram­rails ge­volgd en het sta­ti­on bin­nen­ge­re­den. Ze had haar fout snel door. Pas­sa­giers op het per­ron hiel­pen de vrouw om haar voer­tuig weer naar bui­ten te krij­gen. Vol­gens MIVB-woord­voer­ster Ann Van ham­me is het te dan­ken aan hun snel­le tus­sen­komst dat het ver­keer niet lan­ger ver­stoord was. De Brus­sel­se open­baar­ver­voers­maat­schap­pij MIVB maak­te af­ge­lo­pen maan­dag nog be­kend dat ze in de loop van 2017 al­le me­tro­sta­ti­ons wil voor­zien van vei­lig­heids­paal­tjes. Die moe­ten ver­mij­den dat voer­tui­gen of an­de­re gro­te ob­jec­ten door de in­gan­gen naar bin­nen ge­duwd kun­nen wor­den.

De be­slis­sing is een recht­streeks ge­volg van het in­ci­dent dat af­ge­lo­pen jaar op ou­de­jaars­avond plaats­vond in het me­tro­sta­ti­on Cle­men­ceau. Daar­bij duw­den en­ke­le jon­ge­ren een klei­ne wa­gen door de in­gang via de trap­pen naar be­ne­den. “In de loop van 2017 moe­ten al­le sta­ti­ons die het no­dig heb­ben, voor­zien zijn van de vei­lig­heids­paal­tjes”, klinkt het. (AD.NL)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.