Ve­ne­zu­e­la lob­byt voor di­plo­ma­tie­ke op­los­sing grens­ge­schil Gu­y­a­na

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

na­me op zee. De Ve­ne­zo­laan­se claim reik­te tot in de eco­no­mi­sche zo­ne van Su­ri­na­me en daar is op 24 ju­ni vo­rig jaar mid­dels een di­plo­ma­tie­ke no­ta pro­test te­gen aan­ge­te­kend. Op 6 ju­li pas­te Ve­ne­zu­e­la zijn ter­ri­to­ri­a­le claim mid­dels de­creet aan, waar­in er geen coo­r­di­na­ten zijn op­ge­no­men. De uit­ge­spro­ken claim heeft ech­ter nog steeds in­vloed op de soe­ve­rei­ni­teit van meer­de­re lan­den. “Bin­nen Ca­ri­com­ver­band zijn er af­spra­ken ge­maakt dat de voor­zit­ter van de Con­fe­ren­ce of Heads of Sta­te re­le­van­te de­mar­ches zal on­der­ne­men naar Ve­ne­zu­e­la om het vraag­stuk van de ma­ri­tie­me be­gren­zing te be­spre­ken”, zegt pre­si­dent De­si Bou­ter­se.

BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.