Staat wil bui­ten­rech­te­lijk schik­ken met Self Re­li­an­ce

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - De Staat pro­beert bui­ten­rech­te­lijk tot een ver­ge­lijk te ko­men met ver­ze­ke­rings­maat­schap­pij Self Re­li­an­ce, die hem een re­ke­ning van SRD 60 mil­joen aan ach­ter­stal­li­ge be­ta­lin­gen heeft aan­ge­bo­den als­ook een scha­de­claim van SRD 9 mil­joen. Dit kwam na­dat be­slo­ten werd om de Ba­sis­zorg­ver­ze­ke­ring (Ba­zo) over te he­ve­len naar het Staats­zie­ken­fonds (SZF). Vol­gens mi­nis­ter Pa­trick Pen­gel van Volks­ge­zond­heid pro­beert de re­ge­ring een schik­king te tref­fen met de ver­ze­ke­rings­maat­schap­pij. “Wij zijn er nog niet uit”, zegt de be­winds­man aan Ti­mes of Su­ri­na­me. En­ke­le maan­den te­rug de­po­neer­de Self Re­li­an­ce een brief bij de re­ge­ring, waar­in ze aan­dacht vraagt voor de ho­ge schul­den­last van de re­ge­ring als­ook de scha­de die ze lijdt voor de plot­se­lin­ge over­he­ve­ling van het to­ta­le Ba­zo-be­stand naar het SZF. In de brief dreig­de de ver­ze­ke­rings­maat­schap­pij ook met ju­ri­di­sche stap­pen in­dien de Staat niet gauw over de brug kwam met het geld. De­ze zaak werd we­reld­kun­dig ge­maakt door par­le­men­ta­ri­ër Ma­ri­nus Bee (ABOP), die in De Na­ti­o­na­le As­sem­blee de brief voor­las.

(Lees ver­der op pa­gi­na 2)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.