Oud-bis­schop Zi­chem over­le­den

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Oud-bis­schop Aloy­si­us Zi­chem is gis­te­ren op 83-ja­ri­ge leef­tijd over­le­den. Het heen­gaan van de gees­te­lij­ke wordt be­ves­tigd door het Bis­dom van de Rooms-ka­tho­lie­ke Kerk. Aloy­si­us Zi­chem werd op 28 fe­bru­a­ri 1933 ge­bo­ren. Zi­chem werd op 14 au­gus­tus 1960 tot pries­ter ge­wijd. Op 2 ok­to­ber 1969 volg­de zijn be­noe­ming tot hulp­bis­schop van Paramaribo, met een ge­lijk­tij­di­ge be­noe­ming tot ti­tu­lair bis­schop van Fu­er­t­even­tu­ra. Zijn bis­schops­wij­ding vond plaats op 8 fe­bru­a­ri 1970 door Step­ha­nus Kuij­pers, toen­ma­lig bis­schop van het Bis­dom Paramaribo. Hij was op dat mo­ment de jong­ste van de we­reld. Als wa­pen­spreuk koos Zi­chem ‘Amo­re traxit om­nia’ (Uit lief­de heeft hij al­les tot zich ge­trok­ken), een ci­taat uit de hym­ne ‘Vexil­la Chris­tus’ van de Lau­den van Chris­tus Ko­ning.

Op 1 ja­nu­a­ri 2003 werd de gees­te­lij­ke ge­trof­fen door een be­roer­te. Als ge­volg hier­van was hij ge­dwon­gen zijn ont­slag aan te bie­den, dat op 9 au­gus­tus 2003 werd ver­leend. Hij werd op­ge­volgd door Wil­hel­mus de Bek­ker. De krant wenst de ge­meen­schap heel veel sterk­te toe met het heen­gaan van de­ze voor­ma­li­ge kerk­vorst.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.