Uit­spraak VN na­dert

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - De ze­nuw­ach­tig­heid in zo­wel Ve­ne­zu­e­la als Gu­y­a­na neemt toe in aan­loop naar een be­sluit met be­trek­king tot het grens­dis­puut tus­sen bei­de lan­den. De­ze kwes­tie is een van de laat­ste vraag­stuk­ken waar de schei­den­de se­cre­ta­ris-ge­ne­raal Ban Ki-moon een be­sluit over zal heb­ben ge­no­men, wan­neer hij op 31 de­cem­ber af­treedt bij de Ver­e­nig­de Na­ties. Ve­ne­zu­e­la ziet in elk ge­val nu ge­noeg re­de­nen om bij Ban aan te drin­gen zich niet met de zaak te be­moei­en en het over te la­ten aan zijn land en Gu­y­a­na om het mid­dels di­plo­ma­tie op te los­sen. De Ve­ne­zo­laan­se mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken, Del­cy Ro­dri­quez, heeft vrij­dag daar weer een plei­dooi voor ge­hou­den bij het VNhoofd­kwar­tier in New York. Gu­y­a­na wil niets we­ten van een di­plo­ma­tie­ke op­los­sing, om­dat het vindt dat al­le op­ties via dit mo­del zijn uit­ge­put. De mi­li­tai­re agres­sie die Ve­ne­zu­e­la de af­ge­lo­pen maan­den heeft ge­toond, waar­on­der het sta­ti­o­ne­ren van een oor­logs­schip in ‘Gu­y­a­ne­se’ wa­te­ren, was voor het land de drup­pel die de em­mer deed over­lo­pen. Gu­y­a­na wil niet meer met Ve­ne­zu­e­la, dat het over­gro­te deel van zijn grond- en zee­ge­bied claimt, via di­plo­ma­tie­ke we­gen tot een op­los­sing ko­men en kiest voor ar­bi­tra­ge.

Ook Su­ri­na­me dreig­de mee­ge­sleurd te wor­den in de ter­ri­to­ri­a­le claim van Ve­ne­zu­e­la met

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.