Ver­volg van pa­gi­na 1: DSB plaatst kri­ti­sche...

Times of Suriname - - BINNENLAND -

De Su­ri­naam­se re­ge­ring heeft ver­der een pro­ject­fi­nan­cie­rings­ar­ran­ge­ment met de Isla­mi­ti­sche Ont­wik­ke­lings­bank (ISBB) ge­slo­ten, dat sa­men met de eer­der ge­noem­de pro­gram­ma’s ter fi­nan­cie­ring van het zo­ge­noem­de ‘Sta­bi­li­sa­tie- en Her­stel­plan’ wordt in­ge­zet. De bank­di­rec­tie hoopt dat met de strak­ke be­ge­lei­ding van de in­ter­na­ti­o­na­le in­stel­lin­gen de Su­ri­naam­se re­ge­ring de te­rug­gang van de eco­no­mie kan stop­pen en de voor­ge­no­men groei en ont­wik­ke­ling ook daad­wer­ke­lijk kan re­a­li­se­ren. De di­rec­tie moet ech­ter con­sta­te­ren dat de uit­voe­ring van het IMF-pro­gram­ma niet zo een­vou­dig is. Het IMF heeft op grond van de slech­te per­for­man­ce van Su­ri­na­me de over­ma­king van de twee­de tran­che van mid­de­len aan­ge­hou­den. Geen po­si­tief sig­naal en de bank­di­rec­tie vraagt de be­leids­ma­kers er al­les aan te doen om de af­spra­ken na te ko­men. Re­cent nog heeft het IMF be­kend­ge­maakt dat de Su­ri­naam­se eco­no­mie in 2016 een ne­ga­tie­ve groei van naar schat­ting 7% zal re­a­li­se­ren. “De­ze te­rug­val van de eco­no­mie ma­ni­fes­teert zich en heeft gro­te ge­vol­gen voor on­ze be­drijfs­voe­ring en –re­sul­ta­ten.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.