Staat wil bui­ten­rech­te­lijk schik­ken...

Times of Suriname - - BINNENLAND -

Mi­nis­ter Pa­trick Pen­gel van Volks­ge­zond­heid be­ves­tigt dat de­ze zaak geen mak­ke­lij­ke is. In ie­der ge­val staat de re­ge­ring niet te sprin­gen om de­ze zaak bij de rech­ter uit te vech­ten. “Wij ho­pen het bui­ten­rech­te­lijk te schik­ken”, zegt de be­winds­man. Nu kan er nog niet ge­spro­ken wor­den van een voor de hand lig­gen­de op­los­sing, om­dat par­tij­en dat punt nog niet heb­ben be­reikt. Zaak is dat de ver­ze­ke­rings­maat­schap­pij veel in­kom­sten is mis­ge­lo­pen van­we­ge de plot­se­lin­ge beein­di­ging van de sa­men­wer­king en een groot be­drag aan on­be­taal­de re­ke­nin­gen van de Staat. Het be­drijf wil geld zien. “De ge­sprek­ken lo­pen nog. Die zijn nog gaan­de”, zegt mi­nis­ter Pen­gel. BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.