In­frastuc­tuur be­lang­rijk voor eco­no­mi­sche ont­wik­ke­ling

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Tij­dens een pre­sen­ta­tie op het Ja­panLa­tin Ame­ri­can and the Ca­rib­bean Bu­si­ness Fo­rum in Tokyo, Ja­pan, heeft mi­nis­ter Sieg­lien Bur­le­son van Han­del en In­du­strie (HI) over het be­lang van in­fra­struc­tuur voor eco­no­mi­sche ont­wik­ke­ling ge­spro­ken. Vol­gens een pers­be­richt van het mi­nis­te­rie heeft dit fo­rum op uit­no­di­ging van de In­ter-Ame­ri­kaan­se Ont­wik­ke­lings­bank (IDB) plaats­ge­von­den. Het fo­rum had als ti­tel ‘Pro­gress to­gether, lead to­gether and in­spi­re to­gether’.

“Het doel van dit eve­ne­ment was om de com­mer­ci­ë­le ban­den tus­sen Ja­pan en La­tijnsA­me­ri­ka en het Ca­ri­bisch Ge­bied (LAC) uit te brei­den en te ver­ster­ken”, al­dus het be­richt. Er kan een be­ter in­zicht ko­men in mo­ge­lijk­he­den voor in­ves­te­rin­gen in we­der­zijd­se han­del. “De Ja­pan­se bij­dra­ge over de fi­nan­cie­ring van in­fra­struc­tuur is be­lang­rijk, om­dat het een van de be­lang­rijk­ste ver­strek­kers is van di­rec­te bui­ten­land­se in­ves­te­ring”, al­dus het pers­be­richt. Ver­der wordt aan­ge­ge­ven, dat Ja­pan­se in­ves­te­rin­gen in de af­ge­lo­pen pe­ri­o­de steeds meer heb­ben ge­leid tot toe­pas­sing van nieu­we tech­no­lo­gie­ën en ken­nis in een sca­la van sec­to­ren. Dit schept nieu­we mo­ge­lijk­he­den voor werk­ge­le­gen­heid en ex­port naar de Ja­pan­se markt.

Ver­der wordt er ver­meld dat de sa­men­wer­king met Ja­pan bij­zon­der be­lang­rijk is, om­dat dit land via het Qu­a­li­ty In­fra­struc­tu­re Ini­ti­a­ti­ve, sa­men met de IDB, fond­sen be­schik­baar stelt voor co­fi­nan­cie­rings­ar­ran­ge­men­ten voor in­fra­struc­tuur. Om uit dit fonds de in­fra­struc­tuur, die no­dig is voor de op­zet van in­du­stri­ë­le eco­no­mi­sche en in­du­strie­par­ken ge­fi­nan­cierd te krij­gen, zal HI voor­be­rei­din­gen tref­fen met de IDB.”. Het Mi­nis­te­rie van Open­ba­re Wer­ken zal een be­lang­rij­ke part­ner zijn waar­mee sa­men ge­co­ör­di­neerd ge­pland moet wor­den.

Bur­le­son gaf in haar toe­spraak aan dat de Su­ri­naam­se re­ge­ring meer eco­no­mi­sche ont­wik­ke­ling moet bren­gen naar de bin­nen­land­se re­gio’s, waar­bij er ge­ïn­ves­teerd moet wor­den in in­fra­struc­tuur. “Ter be­scher­ming en her­in­rich­ting van duur­za­me eco­no­mi­sche ont­wik­ke­ling zijn in­fra­struc­tu­re­le wer­ken ook nood­za­ke­lijk”, al­dus de mi­nis­ter. Zij gaf aan dat mo­der­ne in­fra­struc­tuur ook be­lang­rijk is voor de so­ci­a­le ont­wik­ke­ling en eco­no­mi­sche groei. Pu­blie­ke dien­sten, ar­beid en on­der­wijs ko­men bin­nen be­reik van meer men­sen, waar­door de eco­no­mi­sche ont­wik­ke­ling toe­neemt en ar­moe­de be­stre­den wordt”, zegt Bur­le­son. MV

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.