KBS vol­doet aan ver­zoek bur­gers

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NIC­KE­RIE - Het Korps Brand­weer Su­ri­na­me (KBS) af­de­ling Nic­ke­rie heeft vol­daan aan het ver­zoek van bur­gers om voor­lich­ting te ge­ven. Res­sort­raadsle­den van de om­ge­ving Mar­g­ha­re­then­burg en de lei­ding van stich­ting Het Moe­der­hart had­den een ver­zoek ge­daan aan KBS om de bur­gers uit de om­ge­ving voor­lich­ting te ge­ven. Hoofd­brand­mees­ter Vi­vi­an Wel­les geeft aan dat er ge­hoor is ge­ge­ven aan het ver­zoek. In het week­end zijn ses­sies ver­zorgd over de be­wust­wor­ding be­tref­fen­de brand­vei­lig­heid en de ri­si­co’s die ge­paard gaan bij brand. Het doel is dat de bur­gers be­wust wor­den van brand­vei­li­ge si­tu­a­ties, le­vens­be­drei­gen­de oor­za­ken bij brand en hun re­ac­ties en ac­ties bij ca­la­mi­tei­ten ver­oor­zaakt door ver­an­der­de weers­om­stan­dig­he­den en brand­drei­gen­de ri­si­co’s. Het KBS pro­beert zo­veel mo­ge­lijk in­for­ma­tie te ver­strek­ken aan de bur­gers, zo­dat zij de ri­si­co’s ken­nen en die toe­pas­sen om brand te voor­ko­men. Het pu­bliek stel­de vra­gen die naar te­vre­den­heid zijn be­ant­woord. “Na­le­ving van re­gel­ge­ving, so­ci­a­le con­tro­le en alert­heid zul­len door ge­za­men­lij­ke in­span­ning en goe­de sa­men­wer­king van zo­wel het KBS als de ge­meen­schap kun­nen een bij­dra­ge le­ve­ren om tot gro­te hoog­ten te ko­men op het ge­bied van brand­vei­lig­heid,” al­dus Wel­les. AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.