Ar­res­ta­ties bij con­tro­les club­avond Sa­tu­dar­ah

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

TILBURG - Bij ver­keers­con­tro­les in Tilburg, ge­richt op een bij­een­komst van mo­tor­club Sa­turd­ar­ah, zijn ze­ven men­sen ge­ar­res­teerd, der­tien au­to’s in be­slag ge­no­men en er is ruim 16.000 eu­ro aan open­staan­de schul­den ge­ïnd. Op de bij­een­komst, aan de Ze­ven­heu­ve­len­weg, ont­ving de club nieu­we le­den en gas­ten.

Po­li­tie, Be­las­ting­dienst en dou­a­ne con­tro­leer­den in de om­ge­ving van het pand, “om zo­veel mo­ge­lijk men­sen die daar­heen gin­gen of te­rug­keer­den te kun­nen con­tro­le­ren”, zei een po­li­tie­woord­voer­der. In een au­to zijn een bijl en een slag­wa­pen ge­von­den. Bij de aan­hou­ding van een man is pep­per­spray ge­bruikt. Ook zijn er man­nen op­ge­pakt die nog cel­straf moe­ten uit­zit­ten, va­ri­ë­rend van acht tot 46 da­gen. Een an­der had xtc-pil­len bij zich. Drie au­to’s re­den ten on­rech­te met een bui­ten­lands ken­te­ken. Op der­tien au­to’s is be­slag ge­legd we­gens open­staan­de be­las­ting­schul­den. Het is vol­gens de po­li­tie niet ze­ker dat al­le ze­ven ar­res­tan­ten ook daad­wer­ke­lijk de club­avond heb­ben be­zocht. (De Te­le­graaf/fo­to: om­roep­bra­bant.com)

In een au­to zijn een bijl en een slag­wa­pen ge­von­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.