Sin­ter­klaas aan­ge­ko­men in Am­ster­dam

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

AM­STER­DAM - Sin­ter­klaas is zon­dag met zijn roet­veeg­pie­ten aan­ge­ko­men in Am­ster­dam. Bur­ge­mees­ter Eber­hard van der Laan ont­ving de goed­hei­lig­man die aan­meer­de bij het Scheep­vaart­mu­se­um. Daar stap­te de sint op zijn paard Ame­ri­go om dwars door de stad rich­ting de Dam te rij­den. Om­dat het Leid­s­eplein we­gens her­in­rich­ting he­le­maal over­hoop ligt, moest Sin­ter­klaas wel een an­de­re rou­te ne­men dan nor­maal. Het is de 78e in­tocht in de hoofd­stad. Het is be­hoor­lijk druk met toe­schou­wers in de bin­nen­stad. Het open­baar ver­voer rijdt hier en daar om, of min­der. Op de we­gen rond Am­ster­dam is het in­mid­dels een flin­ke cha­os van­we­ge het be­zoek van de Sint. De Zee­bur­ger­tun­nel en de IJ­tun­nel zijn af­ge­slo­ten. Hier­door zijn er lan­ge fi­les ont­staan. Ook het open­baar ver­voer on­der­vindt pro­ble­men: ook stads­bus­sen staan vast in de fi­le. Wan­neer de tun­nels weer open­gaan, is nog niet be­kend.

Sin­ter­klaas had het druk het af­ge­lo­pen week­end. Za­ter­dag deed hij al tien­tal­len plaat­sen in het land aan, en ook zon­dag ston­den er veel in­toch­ten in zijn agen­da. Zo­als in Utrecht, waar een vaar­tocht door de Ou­de Gracht op sta­pel stond.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.