Jes­se Kla­ver opent aan­val op Rut­te en Wil­ders in nieuw boek

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

AM­STER­DAM - In zijn nieuw boek opent GroenLinks-lei­der Jes­se Kla­ver de aan­val op Mark Rut­te en Geert Wil­ders, zijn po­li­tie­ke op­po­nen­ten die de Ne­der­land­se iden­ti­teit ver­smal­len tot de ‘joods-chris­te­lij­ke tra­di­tie’, Zwar­te Piet of paasei­tjes. De wa­re Ne­der­land­se aard ligt juist in ver­draag­zaam­heid en gods­dienst­vrij­heid, stelt Kla­ver in ‘De em­pa­thi­sche sa­men­le­ving’ (De Be­zi­ge Bij, 12,99).

Dat moet de ba­sis zijn voor her­nieuw­de ge­meen­schaps­zin, stelt Kla­ver. “Wat ver­bindt ons? Die vraag pro­beer ik te be­ant­woor­den.” Na zijn eer­ste boek van vo­rig jaar, ‘Te­gen het Eco­no­mis­me’, is dit een po­ging om zijn ge­dach­te­goed te ver­bre­den. Hij maakt zich voor­al zor­gen over de ver­har­ding van het de­bat en de groei­en­de te­gen­stel­lin­gen in de sa­men­le­ving. “Wil­ders en Rut­te zeg­gen dat Ne­der­land wel Ne­der­land moet blij­ven, maar de kern van ons land be­scherm je niet door je te ver­zet­ten te­gen een roet­veeg­piet of te­gen de is­lam.”

In zijn es­say be­toogt hij dat in de Ver­e­nig­de Sta­ten en Frank­rijk het de­bat veel scher­per gaat over de kern­waar­den die in de ge­schie­de­nis door de­ze lan­den zijn be­voch­ten. In Ne­der­land wordt nieu­we Ne­der­lan­ders daar­en­te­gen bij de in­bur­ge­rings­cur­sus als kern­waar­de ge­leerd dat hier bij de thee een droog koek­je wordt ge­ser­veerd. “Wij voe­ren een de­bat over een at­rac­tie in een pret­park (de om­stre­den Mon­si­eur Can­ni­ba­le in de Ef­te­ling, red.) en of mos­lims wel of niet han­den moe­ten schud­den.”

Daar­mee wordt de Ne­der­land­se iden­ti­teit veel te be­perkt ge­de­fi­ni­eerd: “Ik vind het ar­moe­dig dat we zo wei­nig te­rug­grij­pen op on­ze ge­schie­de­nis. Die kent ve­le hoog­te­pun­ten maar ook ve­le zwar­te blad­zij­den.” Het gaat Kla­ver bij de hoog­te­pun­ten om ‘de waar­den die met po­li­tie­ke strijd deel van on­ze iden­ti­teit zijn ge­wor­den’. “Dan zie ik Ne­der­land als een gids­land, als een land dat voor­op heeft ge­lo­pen in het be­vech­ten van vrij­heid en de­mo­cra­ti­sche rech­ten.”

Daar­voor grijpt hij te­rug op de ‘Ac­te van Ver­la­ting­he’ uit 1581 waar­in Ne­der­land de heer­schap­pij van de Spaan­se ko­ning Fi­lips II ver­wierp. Ze­ven Ne­der­land­se pro­vin­cies wer­den een re­pu­bliek. “Re­vo­lu­ti­o­nair, toen en nu nog steeds”, zegt Kla­ver. “Als de heer­ser niet in het be­lang van het volk re­geert, kiest het volk een an­de­re lei­der. Wij zijn niet een land van ster­ke lei­ders maar van mon­di­ge bur­gers.” Na de Ac­te werd in de Unie van Utrecht de vrij­heid van gods­dienst ver­an­kerd. “Dat heb­ben we daar­na be­voch­ten in de Tach­tig­ja­ri­ge Oor­log. We zijn een land van min­der­he­den waar­in we res­pect heb­ben voor el­kaar. Dat heeft ons enorm veel goeds ge­bracht. Maar we moe­ten wel blij­ven luis­te­ren naar el­kaar. Niet al­leen zen­den maar ook ont­van­gen. Dat heb­ben we eeu­wen ge­le­den al vast­ge­legd en daar moe­ten we trots op zijn. En we moe­ten het ook in de prak­tijk bren­gen.”

(de Volks­krant/fo­to: el­se4.nl)

De Groen Link­se lei­der Jes­se Kla­ver.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.