Hum­mels vreest nieu­we ti­tel­kan­di­daat

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Mats Hum­mels ziet RB Leip­zig als een se­ri­eu­ze uit­da­ger in de strijd om de Duit­se lands­ti­tel. Na tien wed­strij­den staan Bay­ern Mün­chen en de pro­mo­ven­dus ge­deeld bo­ven­aan met 24 pun­ten; bei­de clubs zijn nog on­ge­sla­gen in com­pe­ti­tie­ver­band. “Als we naar het pun­ten­aan­tal kij­ken, is Leip­zig een ti­tel­kan­di­daat”, con­clu­deert Hum­mels. De ver­de­di­ger be­na­drukt ech­ter dat Leip­zig niet al­leen op pa­pier mee­doet. Het spel van de sei­zoens­ver­ras­sing weet Hum­mels even­eens te be­ko­ren. “Al­les wat ik tot nu toe heb ge­zien van Leip­zig, heeft me over­tuigd. Ze spe­len zeer aan­val­lend, ver­de­di­gen als één team en be­schik­ken over in­di­vi­du­e­le klas­se. Met die com­bi­na­tie zijn wij twee keer kam­pi­oen ge­wor­den bij Borus­sia Dort­mund.” Bo­ven­dien be­schikt Leip­zig met Ralph Ha­sen­h­üttl over een uit­ste­ken­de trai­ner, stelt de man­dek­ker van Bay­ern in ge­sprek met Die Welt. “Mijn broer Jo­nas speel­de on­der hem bij SpVgg Un­ter­ha­ching. Ik heb hem ver­vol­gens bij al zijn clubs in de ga­ten ge­hou­den. Steeds haal­de hij er meer uit dan van te­vo­ren werd ver­wacht. Daar­om heb ik ho­ge ver­wach­tin­gen van Leip­zig.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.