Ge­pre­sen­teerd

‘Su­ri­profs, van be­ne­fiet naar pro­ject’

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De Su­ri­profs­be­stuurs­le­den Ha­mied Ah­ma­dali, An­dré Wa­si­man en Re­gi Blin­ker heb­ben za­ter­dag in de Sport Hall of Fa­me het boek ‘Su­ri­profs, van be­ne­fiet naar pro­ject’ ge­pre­sen­teerd. Het was de eer aan Ray Wim­pel om het eer­ste exem­plaar te ont­van­gen van het boek waar­in in woord en beeld een over­zicht wordt ge­ge­ven van de ac­ti­vi­tei­ten die de stich­ting Su­ri­profs heeft ont­plooid van­af de op­rich­ting in 2000 tot en met 2015.

Johan van Geijn van de Ko­nink­lij­ke Ne­der­land­se Voet­bal Bond, di­rec­teur Rob­by Lachmi­s­ing van de Su­ri­naam­se Lucht­vaart Maat­schap­pij, waar­ne­mend di­rec­teur Mi­ke An­to­ni­us van het Te­le­com­mu­ni­ca­tie­be­drijf Su­ri­na­me, San­dra Am­mersingh van de Ne­der­land­se am­bas­sa­de in Su­ri­na­me, De­sney Ro­meo van de Ver­e­ni­ging van Sport­jour­na­lis­ten in Su­ri­na­me, sport­jour­na­list Stan He­re­wood, Os­car Bran­don van het Su­ri­naams Olym­pisch Co­mi­té, oud­voet­bal­ler Si­gi Lens en di­rec­teur Lu­ci­a­no Men­to­wik­ro­mo van Sport- en Jeugd­za­ken heb­ben ook een exem­plaar ont­van­gen. Su­ri­profs-voor­zit­ter Stan­ley Men­zo pre­sen­teer­de het boek op 9 no­vem­ber in Ne­der­land. De eer­ste exem­pla­ren gaf hij aan Ed­gar Da­vids, Aron Win­ter en Wins­ton Bo­gar­de. Men­zo heeft bij de pre­sen­ta­tie het voor­zit­ter­schap over­ge­dra­gen aan Jür­gen Ray­mann.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.