Eva Lon­go­ria blijft op­ti­mis­tisch bij te­gen­sla­gen

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Eva Lon­go­ria zet zich­zelf neer als een ster­ke vrouw en dat ima­go wil ze graag hou­den. De ac­tri­ce pro­beert al­tijd po­si­tief te blij­ven, ook bij te­gen­sla­gen, en ze stelt dat ze vaak haar ei­gen boon­tjes dopt. “Ik wil­de mijn vijf­tien­de ver­jaar­dag groots vie­ren, maar mijn fa­mi­lie had geen geld. Dus ik heb een baan ge­no­men bij een res­tau­rant en heb er zelf voor be­taald. Ik kon niet wachten tot ik kon wer­ken en mijn ei­gen geld kon gaan ver­die­nen”, zegt Eva in ge­sprek met Red­book. De 41-ja­ri­ge ac­tri­ce, voor­al be­kend van Despe­ra­te Hou­se­wi­ves, heeft het niet al­tijd ge­mak­ke­lijk ge­had. Toch ver­wacht­te ze van nie­mand me­de­lij­den. “Ik heb me­zelf nog nooit zie­lig ge­von­den. Ik zei al­tijd: ‘Dat be­te­kent dat mij iets fan­tas­tisch te wachten staat!’ Mijn vrien­den lach­ten dan en ke­ken me aan als­of ik gek was”, al­dus Eva.

(De Te­le­graaf/fo­to: ko­k­oli­fe.

tv en fo­to2: blogs­pot.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.