Sid­harth geen faal­angst na

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Sid­harth Mal­ho­tra is van me­ning, dat het goed is om te fa­len. “Het is be­ter om nieu­we din­gen uit te pro­be­ren dan steeds de­zelf­de te doen”, al­dus de Kap­oor & Sons-ac­teur. Hij zegt dat zijn laat­ste re­lea­se Baar Baar Dek­ho, die het min­der goed deed aan de kas­sa, hem meer durf heeft ge­ge­ven. “Ik ben he­le­maal niet bang voor een mis­luk­king. Mijn angst om te fa­len ver­dween ei­gen­lijk toen mijn film Baar Baar Dek­ho werd uit­ge­bracht. Het heeft me veel meer durf ge­ge­ven en in­zicht om de za­ken be­ter te doen”, zei Sid­harth. De ac­teur, die ook de mer­kre­pre­sen­tant is van Tou­rism New Ze­a­land, zegt dat als je faalt tij­dens het uit­pro­be­ren van nieu­we din­gen, het dan be­ter is steeds de­zelf­de te doen. Hij be­gon zijn ac­teer­car­ri­è­re in 2012 met de film Stu­dent of the Year sa­men met Alia Bhatt en Va­run Dha­wan. Sid speel­de een een­vou­di­ge stu­dent die ge­pas­si­o­neerd is over zijn dro­men in de film van re­gis­seur Ka­ran Jo­har. La­ter toon­de hij zijn ac­teer­vaar­dig­he­den in films als Ek Vil­lain en Bro­thers. De 31-ja­ri­ge zegt ver­der dat hij nooit din­gen voor­af vast­stelt. “Ik heb nooit iets ge­pland. Je keu­zes kun­nen soms goed of slecht zijn.” Ge­zegd wordt dat film­ma­ker Sha­kun Ba­tra, Alia Bhatt en Sid­harth wil strik­ken voor zijn vol­gend pro­ject, aan­ge­zien hij een voor­lief­de voor zijn Kap­oor & Sons hoofd­rol­spe­lers heeft. Op­mer­ke­lijk is dat bei­de ac­teurs ook te zien zul­len zijn in Aas­hi­qui 3. Het is al­ge­meen be­kend dat Priy­an­ka Cho­p­ra een zeer goe­de band heeft met haar moe­der. Ter­wijl moe­der Mad­hu haar steun­pi­laar is en haar car­ri­è­re als geen an­der steunt, was ze toch zeer be­zorgd was over Priy­an­ka’s le­ven. Net als ie­de­re an­de­re moe­der koes­tert Mad­hu Cho­p­ra de droom dat Priy­an­ka zo snel mo­ge­lijk het hu­we­lijks­boot­je in­stapt. De 34-ja­ri­ge ac­tri­ce moet er nog even niet aan den­ken. In een re­cent in­ter­view ont­hult Mad­hu hoe zij haar be­zorgd­heid uit­te en hoe Priy­an­ka haar wist te over­tui­gen dat het goed komt. “Tuur­lijk maak­te ik mij zor­gen. Maar Priy­an­ka wist mij er­van te over­tui­gen dat zij ge­luk­kig is. Zij zei: ‘Ik voel mij nu ge­luk­kig. Wil je dat ik me­zelf in boch­ten wring waar ik mij niet pret­tig bij voel?’ Ik zei ‘nee’. En toen zei ze: ‘Laat mij ge­woon me­zelf zijn.’ Nu maak ik mij geen zor­gen meer.” PeeCee heeft in­tus­sen de re­lea­se­da­tum van haar eer­ste Pun­ja­bi film als pro­du­cer aan­ge­kon­digd. Hij is Sar­vann ge­ti­teld, en wordt in de­cem­ber vrij­ge­ven. Eer­der kon­dig­de ze aan dat haar pro­duc­tie­be­drijf Pur­ple Peb­bles Pic­tu­res drie re­gi­o­na­le films zal pro­du­ce­ren in 2016. Het pro­duc­tie­be­drijf werd en­ke­le ja­ren ge­le­den op­ge­zet en werkt mo­men­teel aan de Bol­ly­wood­film ge­ti­teld Ma­dam­ji. Priy­an­ka meent dat de keu­ze om, naast Bol­ly­wood, ook de re­gi­o­na­le markt te ver­ken­nen een ‘lo­gi­sche stap’ is. “En­ter­tain­ment biedt een breed sca­la aan mo­ge­lijk­he­den die niet be­perkt wor­den door een taal of me­di­um. Bij Pur­ple Peb­bles

stre­ven wij er­naar om gren­zen te ver­leg­gen en een om­ge­ving te cre­ë­ren waar de in­houd van net ver­haal goed tot zijn recht komt. Wij zijn een land waar on­ge­loof­lijk veel uit­zon­der­lijk ta­lent rond­loopt en ons stre­ven is hen bin­nen de we­reld van en­ter­tain­ment een plat­form te bie­den waar zij hun ta­lent kun­nen ‘pre­sen­te­ren’. Aan het eind van de dag wil­len wij al­le­maal een ver­haal ver­tel­len. En die drang wordt al­le­maal ver­sterkt door in staat te zijn om de­ze ver­ha­len in ver­schil­len­de ta­len te kun­nen ver­tel­len.” Priy­an­ka is mo­men­teel druk be­zig met de op­na­mes van het twee­de sei­zoen van Qu­an­ti­co. Vol­gend jaar maakt de Bol­ly­wood­ac­tri­ce haar gro­te de­buut in de Hol­ly­wood­film Bay­watch. (bol­ly­wood.nl/bol­ly­wood.blog.nl/fo­to:

(in­di­a­ti­mes.com/fo­to:blogs­pot.com)

Pic­tu­res

mem­s­aab.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.