Na­vo-chef waar­schuwt Trump: Niet op ei­gen hout­je re­ge­ren

Times of Suriname - - BUITENLAND -

GROOT-BRITTANNIE NA­VO-se­cre­ta­ris-ge­ne­raal Jens Stol­ten­berg heeft zich in een opi­nie­stuk in de Brit­se krant The Ob­ser­ver tot Do­nald Trump ge­richt. Hij waar­schuwt hem om toch voor­al niet op ei­gen hout­je te gaan re­ge­ren. Stol­ten­berg be­na­drukt dat het Wes­ten nu voor de groot­ste uit­da­ging in een ge­ne­ra­tie staat wat be­treft vei­lig­heid. “Op ei­gen hout­je re­ge­ren, is geen op­tie, noch voor Eu­ro­pa, noch voor de Ver­e­nig­de Sta­ten”, al­dus Stol­ten­berg. Hij her­in­nert Trump er­aan dat de NAVO­bond­ge­no­ten Ame­ri­ka te hulp scho­ten na de ter­ro­ris­ti­sche aan­sla­gen van sep­tem­ber 2001 in het noord­oos­ten van de VS. “Het is nu zaak de ver­schil­len tus­sen de 28 lid­sta­ten van het bond­ge­noot­schap niet te ver­die­pen, maar nu moet al­les wat ver­e­nigt wor­den be­vor­derd on­der Ame­ri­kaans lei­der­schap.’’ Vol­gens Stol­ten­berg is de sa­men­wer­king on­mis­baar ge­wor­den: “Het is te mak­ke­lijk om de vrij­he­den, vei­lig­heid en voor­spoed die we ge­nie­ten voor lief te ne­men. In de­ze on­ze­ke­re tij­den heb­ben we sterk Ame­ri­kaans lei­der­schap no­dig en we heb­ben Eu­ro­pe­a­nen no­dig om hun deel van de last te dra­gen. Maar bo­ven al­les moe­ten we de waar­de van de sa­men­wer­king tus­sen Eu­ro­pa en Ame­ri­ka er­ken­nen. Die blijft on­mis­baar.” Trump is me­de ge­ko­zen dank­zij uit­spra­ken over het bui­ten­land dat vol­gens hem de Ver­e­nig­de Sta­ten voor­al geld en ba­nen kost. Hij wil dat de VS zich in de eer­ste plaats met zich­zelf be­moei­en en dan kan er fors be­zui­nigd wor­den op wat het land nu nog in de in­ter­na­ti­o­na­le arena uit­geeft. De NA­VO wordt ge­do­mi­neerd en gro­ten­deels be­taald door de VS. Trump heeft zich ook fel ge­keerd te­gen het in­ter­na­ti­o­na­le kli­maat­ak­koord en vrij­han­dels­ak­koor­den zo­als dat met Ca­na­da en de Mexi­co. Het iso­la­ti­o­nis­me en pro­tec­ti­o­nis­me van Trump vindt veel waar­de­ring bij te­gen­stan­ders van de glo­ba­li­se­ring we­reld­wijd. Een van de be­lang­rijk­ste ini­ti­a­tief­ne­mers van de brexit, de Brit­se po­li­ti­cus Ni­gel Fa­ra­ge, was gis­te­ren in New York als eer­ste En­gel­se po­li­ti­cus sinds de Ame­ri­kaan­se ver­kie­zin­gen op be­zoek bij Trump. De Fran­se par­tij­lei­der Ma­ri­ne Le Pen, die met haar Front Na­ti­o­nal te­gen de EU en im­mi­gra­tie te­keer­gaat, heeft Trump dit week­ein­de bij de BBC als lich­tend voor­beeld ge­pre­zen. Vol­gens haar is Trump “een vol­gen­de steen bij het bou­wen aan een nieu­we we­reld.”

(AD.NL)

Jens Stol­ten­berg, tij­dens zijn op­roep aan Trump om de sa­men­wer­king met Eu­ro­pa voor­al te be­hou­den. (Fo­to: EPA)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.