Pa­rijs her­denkt ter­ro­ris­ti­sche aan­sla­gen van jaar ge­le­den

Times of Suriname - - BUITENLAND -

FRANK­RIJK - Pa­rijs her­dacht in het week­end de bloe­di­ge ter­ro­ris­ti­sche aan­sla­gen van een jaar ge­le­den die aan 130 men­sen het le­ven heb­ben ge­kost. Ter­ro­ris­ten zaai­den dood en ver­derf bij het Sta­de de Fran­ce in Saint-De­nis en in Pa­rijs voor en in ca­fés en in het mu­ziek­the­a­ter Bata­clan. De ge­meen­te Pa­rijs wil de her­den­kin­gen een so­ber ka­rak­ter te ge­ven.

Bij het bloed­bad in Bata­clan vie­len ne­gen­tig do­den. Het the­a­ter is in het week­end voor het eerst sinds de aan­sla­gen weer open­ge­gaan, met een con­cert van de Brit­se zan­ger Sting. Er zijn her­den­kin­gen ge­hou­den op de plaat­sen waar de ter­ro­ris­ten toe­sloe­gen. Daar­naast zijn er ge­denk­ste­nen met de na­men van om­ge­ko­men slacht­of­fers ont­huld in aan­we­zig­heid van pre­si­dent Fran­çois Hol­lan­de en de bur­ge­mees­ter van Pa­rijs, An­ne Hi­dal­go. Er wer­den geen toe­spra­ken ge­hou­den. Er was een her­den­king op het Léon Blum­p­lein waar on­der an­de­ren na­be­staan­den het woord voe­ren. Een pi­a­nist die op de avond van de aan­sla­gen te hulp snel­de, speel­de mu­ziek en werd bij­ge­staan door een koor. Pa­rij­ze­naars is ge­vraagd bij het val­len van het duis­ter een kaars voor het raam te plaat­sen. Er zal dan ook een her­den­kings­bij­een­komst in het cen­trum zijn langs het Ca­nal Saint-Mar­tin.

(AD.NL)

Pre­si­dent Fran­çois Hol­lan­de en bur­ge­mees­ter An­ne Hi­dal­go leg­gen een krans bij ca­fé A La Bon­ne Bi­è­re. (Fo­to: REU­TERS.COM)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.