Gou­den re­gels bij la­ge rug­pijn

Times of Suriname - - GEZONDHEID -

Be­weeg vol­doen­de

La­ge rug­pijn blijft één van de meest in­va­li­de­ren­de pro­ble­men van on­ze Wes­ter­se sa­men­le­ving. Drie we­ten­schap­pers van de Vrije Uni­ver­si­teit Brus­sel (Jo Nijs, hoog­le­raar ki­ne­si­the­ra­pie en pijn­fy­si­o­lo­gie, Maar­ten Moens, neu­ro­chi­rurg en pro­fes­sor neu­ro­fy­si­o­lo­gie en Pe­ter Vaes, hoog­le­raar ma­nu­e­le the­ra­pie en ki­ne­si­the­ra­pie) ge­ven de gou­den re­gels. Op­vol­ging van de­ze ge­bo­den voor men­sen met (chro­ni­sche) la­ge rug­pijn ga­ran­deert de bes­te kan­sen op her­stel en voor­komt du­re, maar soms nut­te­lo­ze be­han­de­lin­gen. Be­we­gen is hét voor­naams­te on­der­deel van ie­de­re be­han­de­ling van la­ge rug­pijn. Daar­bij maakt het niet zo veel uit wat voor li­chaams­be­we­ging u pre­cies doet: een­der wel­ke vorm van li­chaams­be­we­ging ver­min­dert la­ge rug­pijn. Er zijn ook he­le­maal geen ‘ge­vaar­lij­ke be­we­gin­gen’ die uw rug kun­nen kwet­sen. Het bes­te kan u een ki­ne­si­the­ra­peut raad­ple­gen om u bij de­ze li­chaams­be­we­ging te la­ten be­ge­lei­den.

Rug­pijn zou een ge­volg zijn een be­scha­dig­de tus­sen­wer­vel­schijf, een ‘on­sta­bie­le’ rug of ar­tro­se. Wan­neer men­sen met rug­pijn in­zien dat dit niet zo is, en dat pijn kan blij­ven voort­be­staan lang na­dat de ‘bles­su­re’ vol­le­dig ge­ne­zen is, gaan ze veel mak­ke­lij­ker over tot een ac­tie­ve be­han­de­ling van hun rug­pijn. Hier­bij is het le­ren be­grij­pen wat pijn is en hoe u er­mee moet om­gaan cru­ci­aal. Of het nu een os­te­o­paat, chi­ro­prac­tor of ma­nu­eel the­ra­peut is: wat de the­ra­peut met de han­den doet zal maar in be­perk­te ma­te bij­dra­gen aan het her­stel. Bo­ven­dien zul­len de han­den van de the­ra­peut en­kel een meer­waar­de heb­ben als het ge­com­bi­neerd wordt met be­we­gings­the­ra­pie (oe­fen­the­ra­pie, sport). Of het nu dry need­ling of acu­punc­tuur is, de ‘naal­den’ heb­ben vaak wel een tij­de­lijk pijn­stil­lend ef­fect, maar zul­len het rug­pro­bleem niet ge­ne­zen.

Ope­re­ren voor en­kel la­ge rug­pijn heeft een mo­ment ge­kend waar­bij we als hulp­ver­le­ners dach­ten dat we ie­der­een met rug­pijn kon­den ge­ne­zen. Spij­tig ge­noeg zijn we hier­van te­rug moe­ten ko­men en kan chi­rur­gie en­kel voor eer­der zeld­za­me en spe­ci­fie­ke vor­men van rug­pijn mo­ge­lijk een op­los­sing bie­den. In de meer­der­heid van de ge­val­len is dus chi­rur­gie niet aan te be­ve­len voor la­ge rug­pijn als eni­ge klacht. De voor­gaan­de ge­bo­den voor men­sen met la­ge rug­pijn zijn sa­men te vat­ten door één gou­den raad: de bes­te ma­nier om la­ge rug­pijn te over­win­nen is ac­tie­ve the­ra­pie, waar­bij de pa­ti­ënt zelf aan de slag moet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.