Meis­je erft zelf­de wit­te pluk haar als moe­der, oma en over­groo­t­o­ma

Times of Suriname - - PANORAMA -

Mil­liAn­na is nog maar 1,5 jaar oud, maar nu al pronkt ze met een wit­te pluk haar tus­sen haar zwar­te krul­len. Net als haar ma­ma, oma én over­groot­moe­der trou­wens. Boos­doe­ner is po­li­o­sis, een ui­terst zeld­za­me aan­doe­ning waar­door er geen of niet ge­noeg pig­ment in het haar zit. Ook aan haar bei­de knie­ën heeft ze zo’n gro­te wit­te vlek. “We we­ten niet hoe­ver die ‘moe­der­vlek’ te­rug­gaat in de tijd, want mijn groot­moe­der werd als kind ge­a­dop­teerd’’, al­dus de 23-ja­ri­ge Bri­an­na uit Rid­ge­land in South Caro­li­na. “Ik hoop­te wel al dat Mil­liAn­na het zou er­ven. Mijn jon­ge­re zus had het bij­voor­beeld niet, dus ik was he­le­maal niet ze­ker. Maar toen ze haar bij de ge­boor­te in mijn ar­men leg­den, zag ik het met­een. Ik was enorm ge­luk­kig.’’ Al zijn er ook na­de­len aan ver­bon­den. “Als we sa­men op stap zijn, wor­den we vaak te­gen­ge­hou­den. Meest­al vind ik dat leuk en be­ant­woord ik al­le vra­gen met ple­zier, maar het kan ook wel eens te veel wor­den. Als ik echt ge­haast ben bij­voor­beeld.’’ Bri­an­na hoopt dat haar doch­ter die unie­ke look ook la­ter nog zal waar­de­ren. “Mij heb­ben ze als kind ‘stink­dier’ ge­noemd van­we­ge de ge­lij­ke­nis. Ik zat daar toen wel mee in mijn maag. Maar naar­ma­te ik ou­der werd, gaf dat unie­ke ken­merk me steeds meer ver­trou­wen.” (AD.NL/fo­to: www. te­le­graph.co.uk)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.