Twee­ling­broer wordt eer­der ge­bo­ren, maar is toch de jong­ste

Times of Suriname - - PANORAMA -

Sa­mu­el Pe­ter­son werd al eer­ste ge­bo­ren, toch is zijn twee­ling­broer Ro­nan ou­der. Hoe dat mo­ge­lijk is? De sleu­tel van het mys­te­rie is de over­scha­ke­ling van zo­mer­tijd naar win­ter­tijd. In de Ver­e­nig­de Sta­ten werd de klok pas vo­rig week­end te­rug­ge­draaid. Emi­ly Pe­ter­son uit Mas­sa­chus­setts be­viel net op de dag dat het win­ter­uur van kracht ging. Haar eer­ste zoon Sa­mu­el zet­te ze om 1.39 uur op de we­reld, dan zag Ro­nan het le­vens­licht. De twee­de ba­by liet 31 mi­nu­ten op zich wachten, in prin­ci­pe zou Ro­nan dus om 2.10 uur ge­bo­ren zijn. Maar Sa­mu­el kwam ter we­reld tij­dens de zo­mer­tijd, bij Ro­nan was de klok al te­rug­ge­draaid, waar­door zijn of­fi­cie­le ge­boor­te­tijd niet 2.10 uur, maar 1.10 uur is. Pa­pa Seth, een po­li­tie­man bij de po­li­tie van Mas­sa­chus­setts, voel­de de bui al van te­vo­ren han­gen: “Ik had eer­der op de avond ge­zegd dat de ba­by’s of­wel op een an­de­re dag zou­den ge­bo­ren wor­den, of dat mijn vrouw tij­dens de over­scha­ke­ling naar het win­ter­uur zou be­val­len.” Ver­pleeg­ster Deb Tot­ten zei dat ze zo­iets in haar car­ri­è­re van 40 jaar nog nooit heeft mee­ge­maakt. Het zie­ken­huis waar de twee jon­gens het le­vens­licht za­gen, vond de ge­beur­te­nis zo bij­zon­der dat het be­sloot de broer­tjes Sa­mu­el en Ro­nan op Fa­cebook te eren.

(AD.NL/fo­to: on­eca­pehe­al­th­news.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.