Snea­kers in de fik na over­win­ning Trump

Times of Suriname - - PANORAMA -

Sport­schoe­nen­fa­bri­kant New Ba­lan­ce heeft het zwaar te ver­du­ren, na­dat het be­drijf Do­nald Trump open­lijk zou heb­ben ge­steund. Op so­ci­al me­dia ver­schij­nen film­pjes waar­in te zien is dat men­sen hun snea­kers in de fik ste­ken, weg­gooi­en of door het toi­let spoe­len. New Ba­lan­ce pro­du­ceert jaar­lijks meer dan vier mil­joen paar schoe­nen in de Ver­e­nig­de Sta­ten. Het is één van de wei­ni­ge mer­ken die zijn schoe­nen bin­nen de Ver­e­nig­de Sta­ten zelf pro­du­ceert. Het sport­schoe­nen­merk heeft gro­te be­zwa­ren te­gen het voor­ge­stel­de vrij­han­dels­ver­drag TransPa­ci­fic Part­ner­ship, iets waar ook Trump zich te­gen keer­de in zijn cam­pag­ne. “De re­ge­ring Oba­ma luis­ter­de niet naar ons. We den­ken dat het met de ge­ko­zen pre­si­dent Trump de goe­de kant op­gaat”, zei woord­voer­der van het be­drijf in een in­ter­view. Die op­mer­king werd op­ge­pikt en ge­tweet door jour­na­lis­te Sa­ra Ger­ma­no, van Ame­ri­kaan­se krant Wall Street Jour­nal. Het zorg­de voor veel com­mo­tie on­der snea­ker­fans. New Ba­lan­ce laat in een schrif­te­lij­ke ver­kla­ring we­ten dat de op­mer­king vol­le­dig uit zijn ver­band is ge­trok­ken. “We steu­nen Trump al­leen op het ge­bied van het han­dels­ak­koord”.

(RLT­nieuws.com/)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.