Wee­tjes - Wee­tjes - Wee­tjes

Times of Suriname - - PANORAMA -

Al­ge­meen

1973 - De En­gel­se prin­ses An­ne trouwt met be­roeps­of­fi­cier Mark Phil­lips.

2010 - Door he­vi­ge re­gen­val zijn er in Bel­gië gro­te over­stro­min­gen. Er val­len 4 do­den. De scha­de wordt ge­raamd op 180 mil­joen eu­ro.

Po­li­tiek

1918 - Ts­je­cho-Slo­wa­kije wordt een re­pu­bliek.

1998 - Pre­si­dent Bill Clin­ton be­taalt 850.000 dol­lar aan Pau­la Jo­nes die in ruil daar­voor haar aan­klacht van sek­su­e­le in­ti­mi­da­tie in­trekt.

We­ten­schap en tech­no­lo­gie

1666 - De eer­ste bloed­trans­fu­sie wordt uit­ge­voerd door Ri­chard

Lo­wer.

1969 - NA­SA lan­ceert de Apol­lo 12.

Con­do­lee­z­za Ri­ce

Josh Du­ha­mel

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.