Ba­by van twee maan­den ont­voerd

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Een ba­by van twee maan­den is gis­ter­mor­gen rond elf uur in Ephraims­ze­gen ont­voerd. Haar moe­der ver­telt aan de krant dat zij thuis was toen een da­me bij haar wo­ning kwam om wa­ter te vra­gen. Ze gaf de da­me wa­ter. Daar­na moest de moe­der naar de win­kel en zij vroeg een zwa­ger van haar om te let­ten op de ba­by die in haar ba­by­bed lag.

Toen zij uit huis ging, was de da­me bui­ten. De moe­der kwam bin­nen tien mi­nu­ten te­rug, maar kon haar ba­by niet meer vin­den. Ook was de da­me spoor­loos. Een buur­vrouw ver­tel­de haar dat de da­me met de zui­ge­ling in een au­to was ge­stapt. Ver­moe­de­lijk heeft de da­der de au­to­be­stuur­der een lift ge­vraagd. De da­der heeft een tas met ba­by­spul­len en geld mee­ge­no­men. De moe­der maakt zich zor­gen om­trent haar kind­je dat pas twee maan­den is. Tot gis­ter­mid­dag rond vier uur was haar ba­by niet te­recht. Zo­dra ze een be­richt krijgt, dat de ba­by er­gens is ge­zien, gaat zij er di­rect met een taxi op af. Eerst hoor­de zij dat haar ba­by op La­tour was en daar­na aan de Dr S Ka­fi­lud­dis­traat, maar geen van de ke­ren is het meis­je aan­ge­trof­fen.

De moe­der zegt dat zij steeds voor de taxi be­taalt om haar ba­by te gaan zoe­ken. Ze weet zich geen raad meer. Ze heeft van de ont­voe­ring aan­gif­te ge­daan bij de po­li­tie. Ze kent de da­der niet van de buurt. De krant ver­neemt dat twee taxi­chauf­feurs zich bij de po­li­tie heb­ben aan­ge­meld met in­for­ma­tie over de ont­voe­ring. De eer­ste taxi­chauf­feur heeft bij de po­li­tie ver­klaard dat hij de da­me met de ba­by heeft af­ge­zet aan de Coe­se­wij­ne­straat. De twee­de chauf­feur gaf aan hij de da­me met de ba­by heeft op­ge­pikt aan de Coe­se­wij­ne­straat en ver­vol­gens heeft af­ge­zet op de hoek van de Johan Adolf Pen­gel- en de Ka­fi­lud­dis­traat. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.