Staat loopt veel geld mis door ken­nis­ge­brek be­las­ting­sys­teem

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Ge­brek aan ken­nis over het Su­ri­naams be­las­ting­stel­sel werkt strem­mend op het kun­nen ver­gro­ten van de staats­in­kom­sten. Niet al­leen lo­kaal loopt Su­ri­na­me geld mis, maar ook in het aan­trek­ken van bui­ten­land­se in­ves­teer­ders die een bij­dra­ge kun­nen le­ve­ren mid­dels taxa­tie. “Het is ook een waan­idee dat wij gro­te des­kun­di­gen heb­ben. Het is niet waar!”, zegt fis­ca­list Roy Rij­ger. Er is vol­gens hem ge­brek aan des­kun­dig­heid op elk ge­bied waar­on­der ook ken­nis van het be­las­ting­sys­teem en hoe dit te ver­be­te­ren. “Als over­heid moet jij je eco­no­mie ken­nen.” “We heb­ben een gro­te uit­da­ging wat be­treft be­schik­ba­re en ge­schik­te ca­pa­ci­teit on eve­ry le­vel”, zegt de be­las­ting­des­kun­di­ge. Het aan­trek­ken van bui­ten­land­se in­ves­teer­ders loopt ook stroef via de di­plo­ma­tie­ke pos­ten in het bui­ten­land, om­dat daar ook ge­brek is aan ken­nis. Voor bui­ten­land­se in­ves­teer­ders is het be­lang­rijk te we­ten wat het be­las­ting­be­leid van de over­heid is, maar dat kan vol­gens Rij­ger moei­lijk uit­ge­dra­gen en ge­pro­moot wor­den door de bui­ten­pos­ten juist van­we­ge ge­brek aan ca­pa­ci­teit. “Op bui­ten­land­se za­ken heb­ben de men­sen geen ken­nis van taxa­tie. De di­plo­ma­ten op de bui­ten­pos­ten moe­ten het su­bliem ken­nen.” Dit zal naar de me­ning van Rij­ger on­der­deel moe­ten zijn van het pro­mo­tie­be­leid waar­mee Su­ri­na­me nog suk­kelt.

Lo­kaal schept hij ook een som­ber beeld. Als het van hem af­hangt, is er zelfs op het Mi­nis­te­rie van Fi­nan­ci­ën een ge­brek aan vol­doen­de ken­nis over taxa­tie. Tij­dens een work­shop over pro­mo­tie van han­del en in­ves­te­ren in Su­ri­na­me, tik­te hij aan dat taxa­tie een be­lang­rijk in­stru­ment van de so­ci­aal­eco­no­mi­sche po­li­tiek van de re­ge­ring hoort te zijn. “De over­heid moet het be­leids­in­stru­ment in vol­le or­naat ken­nen.” Daar merkt de con­sul­tant nog bit­ter wei­nig van. “Ik raak de­pres­sief en agres­sief van ver­ha­len over hoe suc­ces­vol we zijn. We heb­ben geen be­hoef­te aan ge­bak­ken lucht ver­ha­len.”

BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.