Bis­schop Zi­chem wordt bij­ge­legd in Ka­the­dra­le Ba­si­liek

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - De zeer ge­lief­de bis­schop Aloy­si­us Zi­chem wordt zon­dag­mid­dag na de uit­vaart­dienst bij­ge­zet in een graf­tom­be. Pa­ter Este­ban Kross zegt aan de krant dat dit ge­beurt in de cryp­te on­der de Pet­rus & Pau­lus Ka­the­dra­le Ba­si­liek aan de ach­ter­zij­de on­der de sa­cris­tie. Zi­chem wordt de eer­ste Su­ri­naam­se kerk­lei­der die daar zijn laat­ste rust­plaats vindt.

De gees­te­lij­ke legt uit dat tij­dens de res­tau­ra­tie van de ba­si­liek in de cryp­te tom­ben zijn ge­bouwd met als be­doe­ling bis­schop­pen daar bij te zet­ten. In­ter­na­ti­o­naal is het ge­bruik dat bis­schop­pen in de cryp­te on­der de ka­the­dra­le wor­den bij­ge­zet. Este­ban zegt dat voor­af­gaand van de uit­vaart­dienst van de bis­schop van Paramaribo di­ver­se ac­ti­vi­tei­ten in de Pet­rus & Pau­lus Ka­the­dra­le Ba­si­liek en de Kan­se­la­rij plaats­vin­den. Zo han­gen de Su­ri­naam­se vlag en de vlag met het Pau­se­lijk wa­pen van­af gis­te­ren half­stok voor de ba­si­liek. Een con­do­le­an­ce­re­gis­ter wordt woens­dag ge­legd in de Kan­se­la­rij. Van­af don­der­dag tot en met za­ter­dag kan het pu­bliek in het re­gis­ter te­ke­nen en wel tel­kens van 10.00 tot en met 13.00 uur. Pa­ter Kross zegt dat za­ter­dag het li­chaam van bis­schop Zi­chem van 15.00 tot en met 19.00 uur op­ge­baard zal zijn in de ba­si­liek. Het pu­bliek kan dan af­scheid ne­men van mon­seig­neur Zi­chem. De pa­ter ver­dui­de­lijkt dat die be­wus­te za­ter­dag het eni­ge mo­ment is waar er af­scheid ge­no­men kan wor­den van de over­le­den bis­schop. Na het af­scheid ne­men zal er een spe­ci­a­le avond­wa­ke of­te­wel Vesper­vie­ring te ere van Zi­chem ge­hou­den wor­den. Zon­dag­mid­dag vindt de uit­vaart­dienst die be­ge­leid wordt door Karel Choen­nie, bis­schop van Paramaribo, plaats. De pa­ter van de rooms­ka­tho­lie­ke kerk zegt dat bij de uit­vaart­dienst on­der an­de­re de ver­schil­len­de voor­gan­gers van de di­ver­se pa­ro­chi­ën aan­we­zig zul­len zijn.

Lees ver­der op pa­gi­na 2.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.