Sleu­tel cri­mi­na­li­teits­be­strij­ding met ke­ten­be­na­de­ring en in­ves­te­ring

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Chan­dri­ka­persad San­tok­hi, ex-mi­nis­ter van Jus­ti­tie en Po­li­tie te­vens voor­zit­ter van de Voor­uit­stre­ven­de Her­vor­mings Par­tij (VHP), zegt aan de krant dat de sleu­tel tot suc­ces bij de be­strij­ding van de cri­mi­na­li­teit in ke­ten­be­na­de­ring en in­ves­te­ring ligt. “Je moet in­ves­te­ren in al­le in­sti­tu­ten die te ma­ken heb­ben met de cri­mi­na­li­teits­be­strij­ding, rechts­hand­ha­ving en rechts­be­scher­ming.” San­tok­hi geeft aan dat hij tij­dens zijn mi­nis­ter­pe­ri­o­de is ge­ko­men met ke­ten­be­na­de­ring, maar hij merkt dat al­les is ‘ont­ke­tend’. Vol­gens hem zal de jus­ti­tie­mi­nis­ter moe­ten gaan voor ke­ten­be­na­de­ring en in­ves­te­ren in het po­li­tie­ap­pa­raat en de rech­ter­lij­ke macht om de stij­gen­de cri­mi­na­li­teit de kop in te druk­ken. De VHP-voor­zit­ter zegt dat er geen be­leid meer is. “Voor zo­ver er be­leid is, wordt het niet uit­ge­voerd. Er is geen aan­stu­ring van het be­leid.” Hij heeft de re­ge­ring een paar keer ge­vraagd naar een vei­lig­heids­plan. San­tok­hi had het na­ti­o­naal vei­lig­heids­plan ont­wik­keld in 2010 sa­men met na­ti­o­na­le en in­ter­na­ti­o­na­le des­kun­di­gen. Door de­ze re­ge­ring is dat plan ter­zij­de ge­scho­ven. Hij be­na­drukt dat als het niet vei­lig is, men­sen niet kun­nen pro­du­ce­ren want ze zit­ten met de ge­dach­ten over de vei­lig­heid van hun wo­ning en ge­zin. Ze kun­nen dan in de avond­uren ook niet goed sla­pen.

Vol­gens San­tok­hi is vei­lig­heid een van de rand­voor­waar­den voor de ont­plooi­ing van de mens. Hij zegt dat Su­ri­na­me in 2009 ge­re­kend kon wor­den tot een van de vei­lig­ste lan­den in de re­gio op ba­sis van di­ver­se rap­por­ten die zijn uit­ge­bracht. Su­ri­na­me werd ge­pre­zen voor het be­leid van de aan­pak van de cri­mi­na­li­teit. “Het key­word was in­der­daad de ke­ten­be­na­de­ring. We heb­ben eerst ge­ke­ken naar het po­li­tie­ap­pa­raat en dat is ver­sterkt. Aan de po­li­tie is ma­te­ri­aal en mid­de­len ge­ge­ven.” Er is ver­der er­voor ge­zorgd dat er heel wat buurt­or­ga­ni­sa­ties wa­ren met wie er nauw sa­men­ge­werkt werd. Ver­der wa­ren er ge­spe­ci­a­li­seer­de dien­sten om de ge­or­ga­ni­seer­de mis­daad aan te pak­ken zo­als de An­ti­ter­reur­een­heid en Mo­bie­le Een­heid. De In­tel­li­gen­ce Unit was ge­pro­fes­si­o­na­li­seerd. De­ze dienst zorg­de voor het ver­za­me­len van in­for­ma­tie en ook met be­trek­king tot de cri­mi­na­li­teit­or­ga­ni­sa­tie.

Voor wat be­treft de grens­over­schrij­den­de cri­mi­na­li­teit was San­tok­hi een sa­men­wer­king aan­ge­gaan met de Ver­e­nig­de Sta­ten van Ame­ri­ka, Bra­zi­lië, Gu­y­a­na, Frank­rijk en Ne­der­land. “Kort­om we had­den een gro­te in­ter­na­ti­o­na­le sa­men­wer­king om de ge­or­ga­ni­seer­de cri­mi­na­li­teit aan te pak­ken.” Hij had het Open­baar Mi­nis­te­rie ook ver­sterkt met de uit­brei­ding van een aan­tal of­fi­cie­ren van jus­ti­tie. Ook de rech­ter­lij­ke macht was be­hoor­lijk ver­sterkt met de op­lei­ding van rech­ters. En daar­naast wa­ren ook po­li­tie­bu­reaus en een huis van be­wa­ring ge­bouwd. Jus­ti­tie en Po­li­tie werk­te toen ook met di­ver­se mi­nis­te­ries sa­men om de cri­mi­na­li­teit aan te pak­ken. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.