Wet­te­lij­ke aan­pas­sing schuld­pla­fonds voor­ge­steld

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De re­ge­ring zal de­ze week nog bij De Na­ti­o­na­le As­sem­blee een aan­pas­sing van de Wet op de Staats­schuld in­die­nen voor ver­ho­ging van de daar­in aan­ge­ge­ven schuld­pla­fonds. Dit staat in een pers­be­richt van het Mi­nis­te­rie van Fi­nan­ci­ën. De re­ge­ring voert aan dat ver­ho­ging van de pla­fonds nood­za­ke­lijk is, om­dat de schuld in SRD waar­de ge­re­kend te­gen de ho­ge koer­sen is ge­ste­gen, ter­wijl juist het bru­to bin­nen­lands pro­duct (bbp) is ge­daald van­we­ge de ne­ga­tie­ve groei. Het hui­di­ge pla­fond voor de staats­schuld van 60% van het bbp dreigt in ge­vaar te ko­men en hier­mee ook de mo­ge­lijk­heid om ge­zond schuld­be­leid te voe­ren. We­gens de Wet op de Staats­schuld moe­ten de pla­fonds be­re­kend wor­den met het laatst ge­pu­bli­ceerd cij­fer voor het bbp door het Al­ge­meen Bu­reau voor de Sta­tis­tiek (ABS) en met de wis­sel­koers gel­dig op het ein­de van dat jaar. Ar­ti­kel 1 lid h no­mi­naal bru­to bin­nen­lands pro­duct: het voor Su­ri­na­me door het Al­ge­meen Bu­reau voor de Sta­tis­tiek vast­ge­stel­de no­mi­naal bru­to bin­nen­lands pro­duct te­gen markt­prij­zen van het meest re­cen­te ka­len­der­jaar; en ar­ti­kel 3 lid 3: van gelds­be­dra­gen lui­den­de in vreem­de mun­taan­dui­ding wordt de equi­va­len­te waar­de in Su­ri­naam­se munt be­cij­ferd te­gen de wis­sel­koer­sen vol­gens de no­te­ring van de Cen­tra­le Bank van Su­ri­na­me op de laat­ste bank­dag van het ka­len­der­jaar waar­op het no­mi­naal bru­to bin­nen­lands pro­duct be­trek­king heeft (Wet op de Staats­schuld van 19 maart 2002 S.B. 2002 no. 27, zo­als laat­ste­lijk ge­wij­zigd bij S.B. 2016 no. 63).

Het voor­stel is om het to­ta­le pla­fond te ver­ho­gen tot 80% van het bbp, daar­bij het pla­fond voor de bin­nen­land­se schuld op­trek­kend van 25% naar 30% en het pla­fond van de bui­ten­land­se schuld van 35% naar 50%. De­ze ver­ho­ging is van tij­de­lij­ke aard. Het ABS bracht mid­den ok­to­ber het cij­fer voor 2015 uit. Het no­mi­na­le bbp blijkt ge­krom­pen naar SRD 16.7 mil­jard in 2015 van SRD 17.3 mil­jard in 2014 (in re­ë­le ter­men on­ge­veer 3 pro­cent). De USD-wis­sel­koers per eind 2015 daar­en­te­gen, no­teer­de SRD 4,04 voor de Ame­ri­kaan­se dol­lar, te­gen­over SRD 3,35 daar­voor als ge­volg van de de­va­lu­a­tie in het vier­de kwar­taal. De ster­ke munt­de­pre­ci­a­tie (bo­ven 7 SRD voor de Ame­ri­kaan­se dol­lar) en ver­de­re eco­no­mi­sche af­zwak­king in 2016 (ver­wach­tin­gen zijn een val van 8-10 pro­cent van het bbp) plei­ten even­eens voor de pla­fond­ver­rui­ming. De nieu­we li­mie­ten zijn re­a­lis­ti­sche an­kers ge­let op de re­cen­te on­gun­sti­ge eco­no­mi­sche ont­wik­ke­lin­gen. De over­heid ver­wacht hier­mee de no­di­ge rust en ruim­te te her­o­ve­ren om ge­zond schuld- en fi­nan­ci­eel be­leid te kun­nen voe­ren, an­ti­ci­pe­rend op toe­kom­sti­ge ont­wik­ke­lin­gen waar­bij de groei weer po­si­tief zal zijn en naar pru­den­tie de pla­fonds weer neer­waarts kun­nen wor­den bij­ge­steld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.