Oud­jes van As­hi­a­na en Ma­jel­la blij­ge­maakt door Stich­ting Art of Li­ving

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – “De Stich­ting Art of Li­ving (AOL) heeft za­ter­dag ge­do­neerd aan Hui­ze As­hi­a­na en be­jaar­den­cen­trum Ma­jel­la”, zegt Ka­vish Ram­din, Pu­blic Re­la­ti­on co­ör­di­na­tor van de stich­ting aan Ti­mes of Su­ri­na­me. Hij geeft aan dat het een be­wus­te keu­ze is ge­weest van de AOL om de­ze twee be­jaar­den­te­hui­zen in de bloe­me­tjes te zet­ten.

Vol­gens Ram­din zijn aan Hui­ze As­hi­a­na een aan­tal por­ties ve­ge­ta­risch eten, drank en goe­de­ren ge­do­neerd. Hij zegt dat het gaat om ve­ge­ta­ri­sche ba­mi, sap en di­eet fris­dran­ken. Ver­der ver­meldt hij dat de goe­de­ren uit weg­werp­lui­ers, crè­me, zeep en toi­let­pa­pier be­ston­den. De co­ör­di­na­tor zegt dat aan het be­jaar­den­cen­trum Ma­jel­la meer dan 50 por­ties ve­ge­ta­risch eten zijn af­ge­ge­ven. Ver­meld wordt dat ook di­eet fris­dran­ken en sap zijn af­ge­ge­ven aan Ma­jel­la.

Vol­gens hem heb­ben vrij­wil­li­gers van de stich­ting ook tijd door­ge­bracht met de be­jaar­den door de por­ties per­soon­lijk aan hen te over­han­di­gen. Daar­bij heb­ben de vrij­wil­li­gers ook ge­sprek­ken met de be­jaar­den ge­voerd. Ram­din zegt dat het een suc­ces­vol­le dag is ge­weest. Vol­gens hem is de stich­ting ook van plan dit werk voort te zet­ten in de toe­komst. Ram­din geeft aan dat er voor ve­ge­ta­risch eten is ge­ko­zen, om­dat het gaat om ge­zond eten. “AOL is een stich­ting die een ge­zon­de le­vens­stijl pro­moot on­der de sa­men­le­ving”, al­dus Ram­din. De coo­r­di­na­tor zegt dat de stich­ting niet al­leen ve­ge­ta­risch eten pro­moot, maar ook ver­schil­len­de cur­sus­sen geeft zo­als adem­ha­lings­tech­nie­ken, me­di­ta­tie en yo­ga. Vol­gens hem doet AOL elk jaar do­na­ties aan ver­schil­len­de in­stel­lin­gen. MV/TM

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.