Te­le­fo­nisch af­spraak af­de­ling Ba­sis­zorg So­za­vo

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - In ver­band met de re­or­ga­ni­sa­tie van de af­de­ling Ba­sis­zorg van het Mi­nis­te­rie van So­ci­a­le Za­ken en Volks­huis­ves­ting (So­za­vo) wordt er aan klan­ten ge­vraagd om eerst te­le­fo­nisch een af­spraak te ma­ken. Het mi­nis­te­rie wil met de­ze nieu­we werk­wij­ze er­voor zor­gen dat de cli­ën­ten meer klant­vrien­de­lijk­heid en maat­werk ge­le­verd krij­gen. Dit staat in het pers­be­richt van de af­de­ling Dienst­ver­le­ning van So­za­vo. Im­ran Taus, co­ör­di­na­tor van So­za­vo, zegt aan de krant dat er mo­men­teel ruim­te is voor 90 re­gi­stra­tie­ge­sprek­ken en 30 be­oor­de­lings­ge­sprek­ken per dag. Vol­gens hem ston­den voor­heen 100 tot 150 men­sen heel vroeg in de rij om ge­hol­pen te wor­den. “Nu kan er eerst ge­beld wor­den voor een af­spraak”, zegt de co­ör­di­na­tor. Hij geeft aan dat het mi­nis­te­rie van plan is het team uit te brei­den, zo­dat meer men­sen in de toe­komst ge­hol­pen kun­nen wor­den.

Vol­gens het pers­be­richt was de af­de­ling Ba­sis­zorg van So­za­vo voor­heen ge­ves­tigd aan de Wa­ter­kant. Mi­nis­ter Do­go­jo van So­za­vo zegt dat er spra­ke was van een on­men­se­lij­ke si­tu­a­tie. Zij geeft aan dat het ging om een klei­ne ruim­te waar da­ge­lijks ge­mid­deld 150 men­sen gein­ter­viewd wer­den om in aan­mer­king te ko­men voor een Ba­sis­zorg­ver­ze­ke­ring. Do­go­jo zegt ver­der dat het nieuw ge­bouw een huur­pand is met acht af­de­lin­gen. Ver­meld wordt dat de af­de­ling Ba­sis­zorg mo­men­teel ge­ves­tigd is aan de Ge­me­n­e­lands­weg no 31. Klan­ten kun­nen voor een af­spraak bel­len op het te­le­foon­num­mer 424526. Vol­gens het mi­nis­te­rie is het niet mo­ge­lijk zon­der af­spraak ge­hol­pen te wor­den en ver­zoekt cli­ën­ten om hier­mee re­ke­ning te hou­den. MV

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.