Ver­volg van pa­gi­na 1: Bis­schop Zi­chem wordt...

Times of Suriname - - BINNENLAND -

Kross zegt bis­schop Zi­chem als een zeer be­min­ne­lijk en har­te­lijk mens er­va­ren te heb­ben. Vol­gens hem heeft Zi­chem als eer­ste Su­ri­naam­se bis­schop de ver­schil­len­de groe­pen in ons land kun­nen bin­den, on­ge­acht hun re­li­gi­eu­ze of po­li­tie­ke ach­ter­grond. Zijn har­te­lijk­heid en vrien­de­lijk­heid en in­te­ger­heid heb­ben ge­maakt dat hij bij ve­le Su­ri­na­mers zeer ge­liefd was, meent de pa­ter. Karel Choen­nie, bis­schop van Paramaribo zegt ve­le goe­de her­in­ne­rin­gen te heb­ben aan Zi­chem. Een van de mooie her­in­ne­rin­gen is dat Zi­chem in 1985 Choen­nie heeft in­ge­wijd tot pries­ter. Daar­naast had mon­seig­neur Zi­chem vol­gens bis­schop Choen­nie vas­te ge­woon­tes. Een van de ge­woon­tes was dat hij ’s mor­gens op een vast tijd­stip een bol at en kof­fie dronk. Een­ie­der kon dan bij hem aan­schui­ven en elk on­der­werp met hem be­spre­ken. De kerk­lei­der zegt dat Zi­chem 32 ja­ren de rooms-ka­tho­lie­ke ge­meen­schap met her­der­lij­ke lief­de en toe­wij­ding ge­diend heeft als bis­schop van Paramaribo. Daar­naast heeft hij ook als een ech­te kerk­va­der zich niet al­leen vol lief­de ge­ge­ven voor zijn kerk en haar le­den, maar heeft zich met hart en ziel als een recht­scha­pen mens zich in­ge­zet voor heel de sa­men­le­ving. Zi­chem over­leed zon­dag op 83-ja­ri­ge leef­tijd na drie we­ken in het zie­ken­huis te heb­ben ge­le­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.