Vijf­tien jaar ge­ëist voor do­den vrouw

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMAIBO - Ru­el S ris­keert vijf­tien jaar ge­van­ge­nis­straf voor het do­den van Dhan­wa­tie Boedhram (54) in het di­s­trict Nic­ke­rie. De of­fi­cier van jus­ti­tie zegt dat ook ge­poogd zou zijn het slacht­of­fer te ver­krach­ten. De vrouw is op 16 no­vem­ber vo­rig jaar ge­kne­veld en naakt aan­ge­trof­fen in haar wo­ning door haar zoon.

Ru­el S werd in beeld ge­bracht als de da­der, om­dat hij de laat­ste per­soon is die in con­tact is ge­weest met het slacht­of­fer. De ver­vol­gings­amb­te­naar zegt dat de man te­gen­strij­di­ge ver­kla­rin­gen heeft af­ge­legd over de da­ta waar­op hij een kip voor de vrouw heeft ge­slacht. Hij ver­klaar­de in eer­ste in­stan­tie op 2 no­vem­ber een kip voor het slacht­of­fer te heb­ben ge­slacht, daar­na ver­klaar­de hij dat het op 3 no­vem­ber is ge­beurd. Ook zou hij in een an­de­re ver­kla­ring 4 no­vem­ber heb­ben ge­zegd. Een ge­tui­ge heeft ver­klaard dat hij op 3 no­vem­ber rond ne­gen uur in de avond de kip had ver­kocht voor de vrouw, waar­bij ze te­gen hem zei dat hij Ru­el S moest roe­pen om de kip te slach­ten. De of­fi­cier zegt dat Ru­el S ook te­gen­strij­di­ge ver­kla­rin­gen heeft af­ge­legd over de aan­ge­trof­fen on­der­broe­ken in zijn wo­ning. Hij ver­klaar­de dat die van zijn vrien­din wa­ren, maar vol­gens zijn broer had de man geen vrien­din. Er is een fo­to van het slacht­of­fer in de mo­bie­le te­le­foon van Ru­el S aan­ge­trof­fen waar de vrouw be­zig was vruch­ten schoon te ma­ken.

Vol­gens Ru­el S zou ene Stan­ford de vrouw heb­ben ver­moord en haar sie­ra­den heb­ben weg­ge­no­men. De of­fi­cier zegt dat er geen sie­ra­den van het slacht­of­fer zijn ge­sto­len. De man heeft bij de psy­cho­loog ver­teld dat hij hoe­ren­ten­tjes be­zocht, maar ont­ken­de dat bij de psy­chi­a­ter. De psy­chi­a­ter heeft vast­ge­steld dat het feit vol­le­dig mag wor­den toe­ge­re­kend aan Ru­el S. Er is spra­ke ge­weest van hef­tig stomp­ge­weld te­gen het hoofd van slacht­of­fer dat over­le­den is als ge­volg van het in­klem­men van de klei­ne her­se­nen. De of­fi­cier heeft ge­vraagd om de man ge­du­ren­de zijn de­ten­tie te la­ten be­ge­lei­den door een psy­cho­loog en psy­chi­a­ter. Op 28 no­vem­ber houdt raads­man Ha­rold Belfor zijn plei­dooi. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.