Een jaar voor drugs­smok­kel in kwik­wi’s

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Wen­del G (49) is gis­te­ren ver­oor­deeld tot een jaar ge­van­ge­nis­straf en een boe­te van SRD 500 te ver­van­gen door twee maan­den hech­te­nis. In zijn reis­kof­fer werd op 25 ju­ni in pak­ken met kwik­wi’s en be­schuit in to­taal 2962 gram co­ca­ï­ne aan­ge­trof­fen.

Hij ver­klaart niets af te we­ten van de drugs. Toen le­den van de drugs­be­strij­dings­dien­sten zijn kof­fer open­de­den, merk­te Wen­del G de pak­ken met kwik­wi’s op. Wen­del G wist bij het zien van de kwik­wi’s dat er iets mis was, want hij had die niet ge­kocht. De man zegt dat hij was ge­schrok­ken, waar­door hij ver­tel­de de kwik­wi’s in een win­kel te heb­ben ge­kocht. “Ik had geen kwik­wi’s ge­kocht en schrok zo erg dat ik be­gon te la­chen.” Wen­del G ver­klaart dat hij ene Jo die voor hem een paar ke­ren als chauf­feur fun­geer­de, had ge­vraagd en­ke­le spul­len zo­als chips en zou­te vis te ko­pen. Vol­gens hem had Jo de spul­len niet thuis voor hem ge­bracht, maar on­der­weg naar de lucht­ha­ven bij een an­der ge­no­men. Hij merk­te dat de man met een plas­tic zak te­rug­kwam die hij in de kof­fer van hem zet­te. Hij had niet ge­dacht aan cri­mi­ne­le han­de­lin­gen, waar­door hij de spul­len niet per­soon­lijk heeft be­ke­ken. Hij gaf wel SRD 100 aan de chauf­feur. Wen­del G ver­moedt dat Jo een drugs­com­plot in el­kaar heeft ge­zet. “We had­den geen af­spraak voor drugs­smok­kel. Er is geen spra­ke van op­zet. Ik moest be­ter op­let­ten”, zei Wen­del G. Ad­vo­caat Hed­ley Der­by zegt dat de man voor het eerst in aan­ra­king is ge­ko­men met de po­li­tie. Vol­gens hem was zijn cli­ënt goed be­vriend met Jo die mis­bruik heeft ge­maakt van de­ze vriend­schap. In zijn laat­ste woord voer­de Wen­del G aan dat hij geen hon­ger had en ook geen schul­den had. “Ik weet niet waar­om ik op het idee zou ko­men om drugs op­zet­te­lijk het land uit te voe­ren.” Hij zit al vijf maan­den in de­ten­tie. De rech­ter vindt dat voor­waar­de­lij­ke op­zet be­we­zen is. Ze vindt zijn ver­haal on­ge­loof­waar­dig. Het Open­baar Mi­nis­te­rie eis­te een jaar cel­straf en een boe­te van SRD 1500 sub­si­di­air vijf maan­den hech­te­nis. De in be­slag ge­no­men drugs zijn ont­trok­ken aan het ver­keer. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.